Tipos de certificado electrónico

Atendendo á normativa, existen dous tipos de certificados electrónicos fundamentais:

  • Certificado electrónico: é un documento asinado electronicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de sinatura a un asinante e confirma seu identidade.
  • Certificado recoñecido: é un certificado electrónico que cumpre cos requisitos recollidos na Lei de Sinatura Electrónica 59/2003 tanto no referente a seu contido, como en certas condicións que debe cumprir o prestador de servizos de certificación.

Atendendo á normativa actual podemos diferenciar entre certificados de persoa física, de persoa xurídica, de entidade sen personalidade xurídica e certificado de Administración Pública.

A partir do 1 de xullo de 2016 deben deixar de emitirse certificados de sinatura electrónica a favor de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica, aínda que estes certificados (conforme ás directrices do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo) poderán seguir utilizandose ata seu caducidade ou revogación. Para substituír aos devanditos certificados, se poderán utilizar certificados de sinatura electrónica de representante de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica.

De acordo con esta nova normativa os tipos de certificados son:

  • Certificado de persoa física: é o que identifica a unha persoa individual.

  • Certificado de representante de persoa xurídica: se expide ás persoas físicas como representantes das persoas xurídicas. .

  • Certificado de representante entidade sen personalidade xurídica: se expide ás persoas físicas como representantes das entidades sen personalidade xurídica no ámbito tributario e outros previstos na lexislación vixente.

  • Certificados AP (Administración Pública).

Atendendo ao soporte do certificado, se fala de:

  • Certificado software: é aquel que consiste nun ficheiro software, que non ten soporte físico algún máis que o propio ordenador ou servidor onde se instala.
  • Certificado de tarxeta: é aquel que se encontra aloxado nunha tarxeta.

As anteriores tipoloxías de certificados non son as únicas que nos podemos encontrar, aínda que si son as máis difundidas.

A Axencia Tributaria non é emisora de certificados electrónicos, pero actúa como Oficina de Rexistro dos certificados emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.

Con esta finalidade e en relación cos novos certificados da FNMT-RCM se informa:

IMPORTANTE: A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre – Real Casa da Moeda (FNMT – RCM) co obxectivo de adaptarse aos cambios técnicos esixidos pola normativa, comezará a expedir os novos certificados de representante de persoa xurídica, de representante de entidade sen personalidade xurídica e de representante para administradores únicos e solidarios a partir do 6 de xuño de 2016. A partir desa data, deixarán de emitirse os actuais certificados de persoa xurídica e de entidade sen personalidade xurídica, e a renovación dos mesmos non poderá realizarse a través da páxina web. Non obstante, poderán seguir utilizandose ata seu caducidade ou revogación.

A FNMT-RCM ofrece unha nova modalidade de certificado de representante de persoa xurídica denominado certificado de Representante para administradores únicos e solidarios. Esta certificación electrónica expedida pola FNMT-RCM se expide aos administradores únicos ou solidarios como representantes das persoas xurídicas para seus relacións coas administracións públicas e na contratación de bens ou servizos propios ou concernentes a seu xiro ou tráfico ordinario. O Asinante actúa en representación dunha Persoa xurídica en calidade de representante legal con seu cargo de administrador único ou solidario inscrito no Rexistro Mercantil.

A vantaxe ou facilidade que ofrece esta modalidade de certificados é que se o representante legal, administrador único ou solidario, dispón dun certificado de persoa física da FNMT-RCM ou un DNIe, se pode obter o certificado de administrador único ou solidario sen ter que comparecerse nunha oficina de rexistro, identificandose a través de internet (desde que o certificado de persoa física non proveñan dunha renovación). En calquera caso, xa non é necesario ir ao rexistro mercantil para a acreditación das facultades de representación, reducindo o número de viaxes/trámites que se necesitan para obter o certificado.

Para máis información visite a páxina da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre: