Que é as suspensión dun certificado

A suspensión deixa sen efectos o certificado durante un período de tempo e nunhas condicións determinadas.

A posibilidade de suspensión dun certificado, así como o procedemento establecido no seu caso para a devandita suspensión, dependen da Autoridade de Certificación que o emitise (pode consultar a páxina Web da Autoridade de Certificación).

A FNMT-RCM poderá suspender a vixencia dos Certificados de representación polas seguintes causas:

- por solicitude do lexítimo interesado;

- por solicitude de Autoridade Xudicial;

- por existir dúbidas fundadas acerca da concorrencia das causas de extinción da vixencia dos certificados.

Así mesmo, a solicitude de suspensión pode deberse á existencia dunha investigación ou procedemento xudicial ou administrativo en curso, cuxa conclusión poida determinar que o certificado está afectado por unha causa de revogación.Nestes casos a FNMT-RCM, por solicitude do lexítimo interesado, suspenderá a vixencia do certificado polo prazo requirido e, transcorrido este prazo, procederá á revogación do certificado salvo que á FNMT-RCM solicíteselle, de forma fidedigna polo lexítimo interesado, a reactivación deste.

A FNMT procederá a suspender o certificado de forma provisional durante un prazo de trinta días, prazo tras o cal se extinguirá o certificado mediante a súa revogación directa salvo que se tivese levantado a suspensión mediante solicitude de cancelación da suspensión.(Este prazo de trinta días poderá verse alterado en función dos procedementos xudiciais ou administrativos que o puidesen afectar).