Como se solicita a suspensión dun certificado

A posibilidade de suspensión dun certificado, así como o procedemento establecido se é o caso para a mesma, dependen da Autoridade de Certificación que o emitise (pode consultar a páxina web d ela Autoridade de Certificación).

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) permite a suspensión de certificados. Con esta finalidade, a suspensión dun certificado poderá realizarse polo subscritor, polo representante ou por unha persoa distinta coa debida autorización. 

A solicitude da suspensión dos certificados de representación se poderá realizar a través das Oficinas de Rexistro implantadas polas Entidades usuarias coas que a FNMT-RCM subscribise o convenio correspondente.

Se durante o prazo de suspensión do certificado este caducase ou se solicitase seu revogación, se producirán as mesmas consecuencias que para os certificados non suspendidos que se visen afectados por supostos de caducidade ou de revogación respectivamente.