Que é revogar un certificado

En caso de perda, ou sospeita de que un certificado fose copiado por persoa allea ao titular deste e que poida coñecer o seu PIN, claves ou calquera outro dato que poña en dúbida a seguridade da información contida no certificado, pode solicitarse a revogación ou anulación deste.