Como renovar un certificado

Os pasos concretos para renovar un certificado dependen da Autoridade de Certificación que o emitise, polo que pode consultar a páxina Web da Autoridade de Certificación se necesita máis información.

Non obstante, o procedemento adoita ser similar. Así por exemplo, os pasos a seguir para a renovación dun certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) son os seguintes:

 • Conexión á páxina Web da Fábrica Nacional Moeda e Timbre e acceder á aplicación de renovación de certificados.
 • Solicitude de autenticación do interesado mediante seu certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Deberá seleccionar o certificado para o que desexe solicitar a renovación.
 • A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre presentará ao interesado as condicións de utilización dos sistemas electrónicos, informáticos e telemáticos para a obtención de certificados a expedir pola FNMT , vixentes no momento da solicitude. Estas condicións deberán ser previamente aceptadas antes de continuar coa solicitude do certificado.
 • No caso de certificado en tarxeta, marque a recadro que lle habilitará a utilización da tarxeta. Pulsando o botón de aceptar comezará co proceso de solicitude de renovación, aparecendo a pantalla que lle permitirá enviar a petición.
 • Na tarxeta se xerará unha parella de claves, pública e privada. Este proceso tardará uns segundos.
 • A solicitude de certificado para a clave pública será enviada á FNMT Aparecerá un módulo de sinatura electrónica, asinado pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre que deberá aceptar.
 • A FNMT presentará ao interesado o documento electrónico "Solicitude de Renovación de certificado" en que figuran:
  • Os datos identificativos do titular e seu representante, en caso de entidades.
  • A solicitude electrónica do certificado, incluíndo a clave pública.
  • A lenda:"Solicito o certificado expedido por FNMT, cuxos datos constan; na presente solicitude e declaro coñecer seus condicións de utilización".
 • O interesado conforme, procederá á creación dunha sinatura electrónica do documento ao pulsar o botón "ENVIAR". 
 • Unha vez recibida e verificada a solicitude, a FNMT subministrará un código de solicitude ao este interesado.Con código poderá proceder a descargarse o certificado renovado.