Entidades emisoras de certificados electrónicos.

  • Os certificados electrónicos admitidos pola Axencia Tributaria conforme ao que se dispón na Orde HAP/800/2014, de 9 de maio, por que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación e autenticación por medios electrónicos coa Axencia Estatal de Administración Tributaria, serán os emitidos polos prestadores de servizos autorizados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

    Prestadores de servizos autorizados polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo