Documentación acreditativa para a expedición dun certificado electrónico de representante de persoa xurídica

A partir do 1 de xullo de 2016 deixaranse de emitir certificados de firma electrónica a favor de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica, se ben estes certificados (conforme ás directrices do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo) poderán seguir utilizándose ata a súa caducidade ou revogación.Para substituír aos devanditos certificados poderanse utilizar certificados de firma electrónica de representante de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica.

A autoridade certificadora establece a documentación que o solicitante debe presentar para a acreditación da identidade.Habitualmente, esta información está publicada na Web da entidade emisora do certificado.

No caso dos certificados electrónicos emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, a AEAT actúa como Oficina de Rexistro para a acreditación da identidade (en ningún caso é emisora do certificado electrónico).As entidades non residentes en territorio español poderán xestionalo a través das Oficinas Consulares de España no estranxeiro habilitadas para iso, sen necesidade de realizar un desprazamento a España.

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FMMT), co obxectivo de adaptarse aos cambios técnicos esixidos pola normativa, comezará a expedir os novos certificados de representante de persoa xurídica, de representante de entidade sen personalidade xurídica e de representante para administradores únicos e solidarios a partir do 6 de xuño de 2016.

Para os certificados electrónicos de representante de persoa xurídica emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), o solicitante deberá achegar a seguinte documentación:

A. Documentación relativa á entidade:

As sociedades mercantís e demais persoas xurídicas cuxa inscrición sexa obrigatoria no Rexistro Mercantil:certificado recente do Rexistro Mercantil expedido con prazo non superior aos quince días anteriores á data de solicitude do certificado relativo aos datos de constitución e personalidade xurídica destas (será válida, para estes efectos, unha nota simple con todas as súas follas seladas polo Rexistro).O prazo sinalado anteriormente comezará a contar dende o día seguinte ao da data de expedición, sen computar sábados, domingos e festivos.

As Asociacións, Fundacións e Cooperativas non inscribibles no Rexistro Mercantil:certificado recente do rexistro público, expedido con data non superior a quince días anteriores á data de de solicitude do certificado, onde consten inscritas, relativo á súa constitución.O citado prazo comezará a contar dende o día seguinte ao da data de expedición, sen computar sábados, domingos e festivos. 

As sociedades civís e demais persoas xurídicas:documento público que acredite a súa constitución de xeito fidedigno.

B. Documentación relativa ao representante:

Se o solicitante é administrador ou representante legal suxeito a inscrición rexistral;certificado do correspondente Rexistro relativo ao seu nomeamento e vixencia do seu cargo, sendo válida para estes efectos unha nota simple con todas as súas follas seladas polo Rexistro.O devandito certificado ou nota simple deberá ter sido expedido durante os quince días anteriores á data de solicitude do certificado de representante de persoa xurídica, prazo que comezará a contar dende o día seguinte ao da data de expedición, sen computar sábados, domingos e festivos.

No suposto de representación voluntaria, ademais dun dos dous documentos recollidos no parágrafo anterior, será necesario presentar un poder notarial que conteña unha cláusula especial para solicitar electrónico de representante de persoa xurídica.

O poder dos representantes voluntarios, só se entenderá que é suficiente para os efectos da expedición do certificado de representante de Persoa xurídica cando conteña unha cláusula especial e expresa de apoderamento para a obtención do certificado.

A persoa física solicitante do certificado, para os efectos da súa identificación, deberá comparecer en calquera oficina de acreditación, e acreditarase mediante Documento Nacional de Identidade.Poderá prescindirse da personación se a súa firma na solicitude do Certificado Electrónico de representante  de persoa xurídica foi lexitimada en presenza notarial.

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FMMT) ofrece unha nova modalidade de certificado denominado certificado de Representante para administradores únicos e solidarios.Esta certificación electrónica expedida pola FNMT-RCM vincula un Asinante a cuns Datos de verificación de Firma e confirma a súa identidade.O Asinante actúa en representación dunha Persoa xurídica en calidade de representante legal co seu cargo de administrador único ou solidario inscrito no Rexistro Mercantil.

A vantaxe ou facilidade que ofrece esta modalidade de certificados é que se o representante legal, administrador único ou solidario, dispón dun certificado de persoa física da FNMT-RCM ou un DNIe, pódese obter o certificado de administrador único ou solidario sen ter que comparecer nunha oficina de rexistro, identificándose a través de internet (sempre e cando o certificado de persoa física non proveñan dunha renovación).En calquera caso, xa non é necesario ir ao rexistro mercantil para a acreditación das facultades de representación, reducindo o número de viaxes/trámites que se necesitan para obter o certificado.

Para máis información visite a páxina da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre.