Documentación acreditativa no caso de certificado electrónico de representante de entidade sen personalidade xurídica

A partir do 1 de xullo de 2016 se deixarán de emitir certificados de sinatura electrónica a favor de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica, aínda que estes certificados (conforme ás directrices do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo) poderán seguir utilizandose ata seu caducidade ou revogación. Para substituír aos devanditos certificados se poderán utilizar certificados de sinatura electrónica de representante de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica.

A autoridade certificadora establece a documentación que o solicitante debe presentar para a acreditación da identidade. Habitualmente, esta información está publicada na Web da entidade emisora do certificado.

No caso dos certificados electrónicos emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, a AEAT actúa como Oficina de Rexistro para a acreditación da identidade (en ningún caso é emisora do certificado electrónico). As entidades non residentes en territorio español poderán xestionaro a través das Oficinas Consulares de España no estranxeiro habilitadas para iso, sen necesidade de realizar un desprazamento a España.

A Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FMMT), co obxectivo de adaptarse aos cambios técnicos esixidos pola normativa, comezará a expedir os novos certificados de representante de persoa xurídica, de representante de entidade sen personalidade xurídica e de representante para administradores únicos e solidarios a partir do 6 de xuño de 2016.

Para os certificados electrónicos de representante de entidade sen personalidade xurídica emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT), o solicitante deberá achegar a seguinte documentación:

A. Documentación relativa á entidade:

 • As entidades que deban inscribirse nun rexistro público ou especial presentarán ademais da solicitude, o certificado ou nota simple acreditativa de seu inscrición no rexistro, expedido na data de solicitude ou nos quince días anteriores. En particular se achegarán os seguintes documentos:
  • Fondos de investimento, fondos de capital-risco, fondos de regulación do mercado de títulos hipotecarios, fondos de titulización hipotecaria, fondos de titulización de activos, fondos de garantía de investimentos e fondos de pensións: certificado de inscrición no rexistro correspondente do Ministerio que ostenta estas competencias ou da Comisión Nacional do Mercado de Valores en que conste a identificación da identidade xestora do fondo.
  • Comunidades titulares de montes veciñais en man común: certificado de inscrición dos estatutos no rexistro do Ministerio que ostenta estas competencias ou, se é o caso, do rexistro correspondente da Comunidade Autónoma.
  • Unións temporais de empresas acollidas a seu réxime fiscal especial: certificado de inscrición no rexistro especial de unións temporais de empresas. Non será necesaria a achega desta documentación cando a Axencia Estatal de Administración Tributaria interveña como autoridade de identificación e rexistro na emisión do certificado electrónico.
 • As entidades que non deban estar inscritas nalgún rexistro público ou especial presentarán, xunto coa solicitude, as escrituras públicas, contratos, estatutos, pactos ou calquera outros documentos que poidan acreditar seu constitución, vixencia e identificación dos membros que as integran. 

B. Documentación relativa ao representante.

 • A representación da entidade se acreditará mediante os certificados ou notas simples dos rexistros públicos ou especiais en que a entidade deba estar inscrita (sempre que consta a identificación do representante), mediante os documentos notariais que acrediten as facultades de representación do solicitante do certificado, ou mediante poder especial outorgado para ese fin. Os certificados ou notas simples deberán ser expedidos na data de solicitude ou nos quince días anteriores.
 • A representación da entidade tamén se poderá xustificar cos documentos privados de designación de representante que proceda en cada caso. En particular, poderá acreditarse a representación mediante os seguintes documentos:
  • Documento de designación do representante da herdanza yaciente, subscrito por todos os herdeiros, con expresión do nome, apelidos e DNI ou número de pasaporte do representante, cando non fose designado administrador xudicial ou albacea con plenas facultades de administración.
  • Copia do Acta da reunión da Xunta de Propietarios en que se nomeou ao presidente da Comunidade, tratandose de comunidades en réxime de propiedade horizontal.
  • Documento subscrito por un número de membros que resulte suficiente conforme ao previsto no artigo 398 do Código Civil para representar a maioría dos intereses da entidade, tratandose de comunidades de bens e sociedades civís sen personalidade xurídica, en que se designa á persoa que a representa para solicitar o certificado.
 • Cando ostente a representación da entidade sen personalidade xurídica unha persoa xurídica, o solicitante deberá acreditar seus facultades de administrador ou representante legal da mesma, ou dispor dun poder especial para a solicitude do certificado de representante de entidade sen personalidade xurídica xestionada por seu representada.

 Para máis información visite a páxina da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre: