Información xeral

  • De acordo co art.º 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase que os datos persoais que vai facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro.Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte enlace:Información ao interesado sobre protección de datos

  • Descarga do modelo 840 Documento PDF  (543 KB)
  • Instrucións do modelo 840 Documento PDF  (76 kB)
  • Descarga do modelo 848 Documento PDF  (473 kB)
  • Relación de entidades delegadas que xestionan as súas propias cotas municipais (artigos 20 a 25 do Real Decreto 243/1995, do 17 de febreiro, polo que se ditan normas para a xestión do Imposto sobre Actividades Económicas e se regula a delegación de competencias en materia de xestión censal no devandito imposto)

  • Entidades