Información xeral

  • De acordo co Art. 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 e o artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, se informa que os datos persoais que vai a facilitar serán tratados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria coa finalidade da aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro. Poderá encontrar máis información sobre os posibles tratamentos e o procedemento para exercer os dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do regulamento no seguinte ligazón: Información ao interesado sobre protección de datos

  • Descarga do modelo Documento PDF  (60 kB)
  • Instrucións Documento PDF  (70 kB)
  • Preguntas frecuentes Imposto Especial sobre a electricidade. INFORMA