Dedución de familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou por persoas con discapacidade a cargo