Estadística sobre la discapacitat en les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

 • Presentació
  • S'afegeix a la sèrie d'estadístiques tributàries una nova publicació denominada “Estadística sobre la discapacitat en les declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”. L'objectiu de l'esmentada estadística és conèixer les característiques personals i familiars del conjunt de declarants en les quals, o bé el titular, o bé alguna de les persones dependents del mateix (ascendent o descendent) tenen alguna discapacitat reconeguda que proporcioni al declarant la possibilitat d'aplicar alguna de les mesures contemplades en la normativa de l'impost per minorar la càrrega impositiva del col·lectiu afectat.

   Per aprofundir en el coneixement de les persones amb discapacitat i les seves circumstàncies, en la mesura que les esmentades circumstàncies s'hagin posat de manifest en les declaracions de l'IRPF, es comptabilitzen les diferents situacions de discapacitat posades en relleu en la declaració.Tanmateix, aquest recompte no s'ha de considerar un cens de persones amb discapacitat, perquè faltarien els no declarants de l'IRPF, els que no hagin fet ús dels seus beneficis fiscals, així com totes les persones residents en País Basc i Navarra que queden fora de l'àmbit territorial de l'impost.

   Respecte al col·lectiu de persones amb discapacitat es presenten les seves característiques demogràfiques principals, el gènere, l'edat, tipus de dependència (simple, simple amb mobilitat reduïda, qualificada) i la Comunitat Autònoma declarada pel titular de la declaració.

   La diferent condició amb què es presenten les persones amb discapacitat en la declaració de l'IRPF, ha permès crear unes categories segons els qui siguin les persones amb discapacitat integrades a la declaració:discapacitat en el primer titular (declarant), en les declaracions conjuntes discapacitat en el segon titular (cònjuge), discapacitat en els descendents, en els ascendents o en diverses persones de forma simultània en una declaració (múltiples situacions de discapacitat).D'aquesta manera, des de la perspectiva de la declaració es presenten les categories de situacions de discapacitat, el percentatge de discapacitat, la relació de parentiu amb el titular principal de la declaració, etc.

   Addicionalment es presenta un bloc d'informació destinat a la integració del col·lectiu d'estudi amb el total de declarants de l'IRPF (objecte de publicació en una altra estadística).En aquest sentit, la informació proporcionada és comuna a la que es presenta en l'estadística general, tanmateix, incorpora continguts addicionals, per exemple, una taula amb les mesures fiscals orientades a la protecció del col·lectiu afectat i una informació sobre les rendes exemptes percebudes per les persones relacionades en la declaració, siguin titulars, descendents o ascendents.

 • Documentació
 • Publicacions
 • Calendari de difusió
  • Any 2020

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   - - - - - -
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   - -   Dia 24
   (2018)
   - - -