Estadística per partides de l'Impost sobre el Valor Afegit

 • Presentació
  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària presenta la publicació estadística, "Estadística per partides de l'IVA", basada en les declaracions de l'Impost sobre el Valor Afegit corresponents a l'exercici fiscal de referència.Aquesta publicació recull informació detallada de les principals partides contingudes en els models de declaració Resum Anual d'IVA (model 390) i Resum Anual d'IVA de grans empreses (Model 392).

   En ella, s'ofereix una primera classificació de les xifres generals diferenciades per règims de tributació:destacant la distinció entre els subjectes l'activitat dels quals es declara en Règim General davant els d'exclusiva aplicació de la modalitat del Règim Simplificat.

   En segon lloc, l'òptica de classificació de les dades d'aquesta Estadística és la presentació de cada partida per trams de Base Imposable, definits aquests en 20 trams per a les partides del Règim General i en 11 en el cas del Règim Simplificat.Les taules corresponents apareixen organitzades seguint la lògica de liquidació de la mateixa declaració anual, amb separació en grups diferents de les partides corresponents a les Bases Imposables i les que corresponen a les quotes.

   A l'usuari de les estadístiques pot resultar-li d'utilitat les sèries històriques d'aquesta estadística per partides disponible a la base de dades BADESPE (de moment la sèrie inclou el període 1986 a 2004).Aquesta publicació és accessible en la pàgina web de l'Institut d'Estudis Fiscals a través de l'opció "estadístiques".

   A més, l'Agència Estatal d'Administració Tributària ja publica una altra explotació estadística dels esmentats models de declaració sota la rúbrica "Resultats econòmics i tributaris en l'IVA" amb què es tracta d'oferir una recopilació de les xifres econòmiques i tributàries derivades d'aquest imposat.Aquesta Estadística, integra el contingut de tres fonts tributàries diferents relacionades amb l'IVA quines són:els models de declaració resum-anual de l'IVA, models 390 i 392;les declaracions mensuals d'operacions assimilades a la importació, model 380;i les declaracions relatives a les importacions presentades en Duanes mitjançant el DUA (document únic duaner) o altres documents.

   L'objectiu fonamental en aquest cas és transformar els conceptes aportats en forma de partides en conceptes econòmics i tributaris d'interpretació més universal, i establir les relacions fiscals entre conceptes econòmics i tributaris que permetin realitzar inferències en el comportament i en l'evolució recaptatòria de l'impost.

 • Documentació
 • Publicacions
 • Calendari de difusió
  • Any 2020

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   - - - - -  Dia 30
   (2019)
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   - - - - - -