Tributació del lloguer d'apartaments turístics

 • ACTIVITAT DE LLOGUER D'APARTAMENTS TURÍSTICS

  Es considera arrendament per a ús diferent d'habitatge, aquell arrendament que, recaient sobre una edificació, tingui com a destinació primordial u diferent que el de satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari.

  Per tant, quan es produeixi la cessió temporal d'ús de la totalitat d'un habitatge moblat i equipat en condicions d'ús immediat, comercialitzada o promocionada en canals d'oferta turística i realitzada amb finalitat lucrativa es tractarà d'un lloguer turístic, que se sotmetrà a un règim específic, derivat de la seva normativa sectorial, segons estableix el art.5 e) de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.

  En els últims anys es ve produint un augment cada vegada més significatiu de l'ús de l'allotjament privat per al turisme que és el que es denomina lloguer turístic i cal diferenciar-lo dels serveis que deixa la indústria hotelera.

  La Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit (LIVA) posa com exemples de “serveis complementaris propis de la indústria hotelera” els de restaurant, neteja, rentat de roba o altres d'anàlegs (art 20.uno.23º. b.’ LIVA).En aquest sentit, els serveis d'hostalatge es caracteritzen per estendre l'atenció als clients més enllà de la mera posada a disposició d'un immoble o part del mateix.És a dir, l’activitat d’hostalatge es caracteritza, a diferència de l’activitat de lloguer d’habitatges, perquè normalment comprèn la prestació d’una sèrie de serveis com ara recepció i atenció permanent i continuada al client en un espai destinat a aquest efecte, neteja periòdica de l’immoble i l’allotjament, canvi periòdic de roba de llit i bany, i posada a disposició del client d’altres serveis (bugaderia, custòdia de maletes, premsa, reserves, etc.), i, de vegades, prestació de serveis d’alimentació i restauració.(Consultes DGT V0081.16 i V0575.15 )

  En particular, es consideren serveis complementaris propis de la indústria hotelera, a més dels citats, els serveis de neteja de l'interior de l'apartament, així com els serveis de canvi de roba a l'apartament, ambdós prestats amb periodicitat.

  Al contrari, no es consideren serveis complementaris propis de la indústria hotelera els que a continuació se citen:

  • Servei de neteja de l'apartament deixat a l'entrada i a la sortida del període contractat per cada arrendatari.

  • Servei de canvi de roba a l'apartament deixat a l'entrada i a la sortida del període contractat per cada arrendatari.

  • Servei de neteja de les zones comunes de l'edifici (portal, escales i ascensors) així com de la urbanització en què està situat (zones verdes, portes d'accés, voreres i carrers).

  • Serveis d'assistència tècnica i manteniment per a eventuals reparacions de fontaneria, electricitat, cristalleria, persianes, manyeria i electrodomèstics.


  IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


  L'article 78 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), defineix la naturalesa i fet imposable de l'IAE, establint que és un tribut directe de caràcter real, el fet imposable del qual està constituït pel mer exercici, en territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l'impost.Per la seva part l'article 79 TRLRHL regula l'activitat econòmica gravada, assenyalant que es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic, quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

  La regla 2a de la Instrucció per a l'aplicació de les Tarifes de l'IAE, aprovades ambdues (Instrucció i Tarifes) per Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, estableix que el mer exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les Tarifes, així com el mer exercici de qualsevol altra activitat de caràcter empresarial, professional o artístic no especificada en aquelles, donarà lloc a l'obligació de presentar la corresponent declaració d'alta i de contribuir per aquest imposat, tret que en la present Instrucció es disposi una altra cosa.La regla 4a.1 de l'esmentada Instrucció disposa que, amb caràcter general, el pagament corresponent a una activitat faculta, exclusivament, per a l'exercici d'aquesta activitat, tret que, en la Llei reguladora d'aquest Impost, en les Tarifes o en la present Instrucció es disposi una altra cosa.

  Per tant, d'acord amb la regla 4a.1 hem d'analitzar les diferents possibilitats dins de l'activitat de lloguer d'apartaments turístics amb la finalitat de realitzar una correcta classificació en les Tarifes de l'IAE:

  En primer lloc, cap analitzar l'activitat per la qual una persona o entitat cedeix, a canvi d'un preu a arrendataris, apartaments per períodes de temps determinat prestant serveis d'hostalatge.Entenent que l'activitat d'hostalatge es caracteritza perquè normalment comprèn la prestació d'una sèrie de serveis tals com a neteja d'immobles, canvi de roba, custòdia de maletes, posada a disposició del client de vaixella, estris i aparells de cuina, i de vegades, prestació de serveis d'alimentació.En aquest sentit, les Tarifes de l'IAE en classifiquen en l'Agrupació 68 de la secció primera, el “Servei d'hostalatge”. Dins de l'esmentada Agrupació, es troba el grup 685 “Allotjaments turístics extrahotelers”, en el que es classificaran aquelles activitats que tinguin la naturalesa de serveis d'hostalatge, però que es prestin en establiments diferents als hotels i motels, hostals i pensions, fondes i cases d'hostes, hotels-apartaments, empreses organitzades o agències d'explotació d'apartaments privats, i campaments turístics tipus càmping.En particular, tenen el seu enquadrament en l'esmentat grup 685 els serveis d'hostalatge prestats en finques rústiques, cases rurals i hostals en el medi rural, així com albergs juvenils, pisos i de similars que no tinguin, objectivament, la condició de cap dels establiments enumerats anteriorment.

  S'ha de recordar que, segons assenyala la nota adjunta al grup 685, si els establiments d'hostalatge en ell classificats romanen oberts menys de vuit mesos a l'any, la quota de Tarifa serà del 70 per 100 de la quota assenyalada en el mateix.

  D'altra banda, i així que estableix la lletra F) de l'apartat 2 de la regla 4a de la Instrucció, els subjectes passius que exerceixin l'activitat de serveis d'hostalatge podran deixar, sense alguna pagament de quota addicional, serveis complementaris, tals com serveis de neteja, canvi de sabanes, internet, televisió etc.

  En conseqüència, el grup 685 de la secció primera de les Tarifes de l'IAE classifica l'activitat de explotació d'apartaments turístics extrahotelers (DGT V0215-18, DGT V0731-17).

  En segon lloc, hem d'analitzar el supòsit en el qual una persona o entitat propietària d'un apartament turístic l'arrenda a una entitat mercantil o persona física que l'explota com a establiment extrahoteler, contractant aquesta, la seva ocupació amb turoperadors i/o el personal necessari i assumint tots els riscos de l'explotació.La persona o entitat propietària de l'apartament turístic desenvolupa l'activitat d'arrendament d'immobles classificada en l'epígraf 861.2 de la secció 1a de l'IAE “Lloguer de locals industrials i altres lloguers NCOP” (DGT V2540-08, DGT 1160-02).

  En tercer lloc, cap estudiar el supòsit que l'esmentada activitat consisteixi, exclusivament, en l'arrendament per períodes de temps de cases o part de les mateixes, sense prestar cap servei propi de l'activitat d'hostalatge i limitant-se a posar a disposició de l'arrendatari les instal·lacions.Per tant, en la mesura que això sigui així, estarem davant d'una activitat pròpia de l'Epígraf 861.1 “Lloguer d'habitatges” de la Secció Primera de les Tarifes, devent el titular de l'activitat, en principi, donar-se d'alta i tributar pel mateix.No obstant això, l'anterior, la Nota 2a de l'esmentat Epígraf estableix que “els subjectes passius les quotes dels quals per aquesta activitat siguin inferiors a 601,01 euros tributaran per quota zero”, en el cas del qual, d'acord amb el disposat en la Regla 15a de la Instrucció, “els subjectes passius no satisfaran cap quota per l'impost, ni estaran obligats a formular cap declaració” (DGT 1821-02).

  En conclusió, el simple lloguer de pisos o apartaments per a caps de setmana o períodes determinats de temps, sense que el titular de l'activitat de lloguer presti cap altre tipus de servei al llogater, constitueix una activitat pròpia de l'Epígraf 861.1 de la Secció primera de les Tarifes, “Lloguer d'habitatges” (DGT V0898-17, DGT V0931-11 DGT 1482-02)

  No hem d'oblidar, una vegada classificada l'activitat al seu grup o epígraf correctament, el règim d'exempcions regulades a l'article 82.1 c) TRLRHL, conforma al qual estan exemptes de l'IAE les persones físiques residents i els subjectes passius de l'Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

  L'esmentada exempció suposa, a efectes d'aquest imposat, la no-obligació de donar-se d'alta en la matrícula de l'impost ni de tributar pel mateix, amb independència de les obligacions de caràcter censal que li pugui correspondre complimentar el subjecte passiu en aplicació del disposat al Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, que regula al capítol I del títol II del Reglament, les obligacions censals.


  IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES


  Amb caràcter general, els rendiments derivats del lloguer d'apartaments turístics tindran la consideració de rendiments del capital immobiliari.

  Perquè aquesta qualificació sigui procedent, el lloguer s’ha de limitar a la mera posada a disposició d’un immoble durant un període de temps, sense que vagi acompanyat de la prestació de serveis propis de la indústria hotelera.A tall d'exemple, no es consideren com a tals:els serveis de neteja realitzats abans de l'arribada dels llogaters o després de la sortida d'aquests o el lliurament i recollida de claus en el moment de l'entrada i sortida dels clients.

  Els rendiments obtinguts per l'arrendament es declararan pel titular de l'immoble o del dret que li habilita per a la cessió (per exemple, en el cas d'un usufructuari de l'immoble que cedeix el mateix) per la diferència entre els ingressos íntegres i les despeses fiscalment deduïbles.

  Al rendiment net resultant d'aquesta operació no li resultarà aplicable la reducció del 60% prevista a l'article 23.2 de la Llei de l'IRPF, ja que els apartaments d'ús turístic no tenen per finalitat satisfer una necessitat permanent d'habitatge sinó cobrir una necessitat de caràcter temporal.

  Els períodes de temps en què l'immoble no hagi estat objecte de cessió, generen la corresponent imputació de renda immobiliària, igual com qualsevol altre immoble, la quantia de la qual seria el resultat d'aplicar el percentatge d'imputació que correspongui (1,1% o 2%) al valor cadastral de l'immoble, i en funció del nombre de dies que no hagi estat cedit amb finalitats turístiques (o, en el seu cas, arrendat).

  No obstant això, l'arrendament es pot entendre com una activitat empresarial i els rendiments derivats de la mateixa tindran la consideració de rendiments d'activitats econòmiques quan, a més de posar a disposició l'immoble, s'ofereixin, durant l'estada dels arrendataris, serveis propis de la indústria hotelera com poden ser:serveis periòdics de neteja, de canvi de roba, de restauració, de lleure o altres de naturalesa anàloga o quan, sense prestar tals serveis, es disposi d'una persona amb contracte laboral i jornada completa per a l'ordenació de l'activitat.


  IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


  Informació general:

  • Qui realitza arrendaments d'allotjaments turístics té, a efectes de l'IVA, la condició d'empresari (art 5.uno.c LIVA).

  • En tant que realitzats per empresaris els arrendaments d'allotjaments turístics estan subjectes a l'IVA (art 4.uno LIVA).

  • La subjecció a l'IVA determina la no-subjecció al concepte de Transmissions Patrimonials Oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), tret que sigui d'aplicació l'exempció en l'IVA (art 4.quatre LIVA).

  • Conforme a la doctrina de la Direcció General de Tributs (consulta V0420-18 entre d'altres), estan exempts de l'IVA i per tant, subjectes a Transmissions Patrimonials Oneroses de l'ITP aquells arrendaments d'allotjaments turístics en els quals el llogater NO presta serveis típics de la indústria hotelera.En aquests casos, el llogater no ha de presentar ni ingressar l'IVA.

  • En cas de prestar-se serveis propis de la indústria hotelera, l'arrendament d'un apartament turístic no estarà exempt de l'IVA i haurà de tributar al tipus reduït del 10 per 100 com un establiment hoteler per aplicació de l'art 91.uno.2.2n LIVA i d'acord amb el criteri de la Direcció General de Tributs.Veure consulta V0714-15.

  • En l'ITP, concepte Transmissions Patrimonials Oneroses, la quota tributària dels arrendaments s'obtindrà aplicant sobre la base liquidable la tarifa que fixi la Comunitat Autònoma.

   Si la Comunitat Autònoma no hagués aprovat la tarifa a què es refereix el paràgraf anterior, s'aplicarà la següent escala:

  Euros

  Fins a 30,05 euros

  0,09

  De 30,06 a 60,10

  0,18

  De 60,11 a 120,20

  0,39

  De 120,21 a 240,40

  0,78

  De 240,41 a 480,81

  1,68

  De 480,82 a 961,62

  3,37

  De 961,63 a 1.923,24

  7,21

  D'1.923,25 a 3.846,48

  14,42

  De 3.846,49 a 7.692,95

  30,77

  De 7.692,96 d'ara endavant, 0,024040 euros per cada 6,01 euros o fracció.

  (Article 12.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre).


  IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS


  Normativa interna

  Conforme a la normativa interna, Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents (LIRNR), es consideren renda obtinguda en territori espanyol els rendiments derivats, directament o indirectament, de béns immobles situats en territori espanyol o de drets relatius als mateixos.

  Conveni

  Els Convenis per evitar la doble imposició subscrits per Espanya atribueixen potestat per gravar les rendes dels béns immobles a l'Estat on hi ha situats els mateixos.D'acord amb els Convenis, les rendes de béns immobles poden sotmetre's a imposició en l'Estat de situació dels mateixos, tant si deriven de la utilització o gaudi directe com de l'arrendament o qualsevol altra forma d'explotació dels mateixos.Per tant, les rendes derivades de béns immobles situats a Espanya poden ser gravades conforme a la Llei espanyola.

  Tributació

  La forma de tributació serà diferent depenent de si l'arrendament de l'immoble situat a Espanya constitueix o no una activitat econòmica.Si no constitueix activitat econòmica seria qualificat com a rendiment de capital immobiliari.

  a) Rendiment de capital immobiliari

  En aquest supòsit, el lloguer es limita a la mera posada a disposició de l'habitatge, sense que es complementi amb la prestació de serveis propis del sector d'hostaleria.

  El rendiment a declarar és l'import íntegre que es rep de l'arrendatari, sense deduir cap despesa.

  No obstant això, quan es tracti de contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea i des d'1 de gener de 2015, també a Islàndia i Noruega, per a la determinació de la base imposable, podran deduir les despeses previstes en la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, si es tracta de persones físiques, o els previstos en la Llei de l'Impost sobre Societats, si es tracta de persones jurídiques, sempre que s'acrediti que estan relacionats directament amb els rendiments obtinguts a Espanya i que tenen un vincle econòmic directe i indissociable amb l'activitat realitzada a Espanya.

  Aquest rendiment s'entén meritat quan resulti exigible pel llogater o en la data de cobrament si és anterior.

  El tipus de gravamen aplicable és el general, vigent segons l'any de meritació (veure quadre).

  Any de meritació

  2011

  2012-2014

  2015

  2016 i següents

  Residents UE, Islàndia i Noruega

  Resta de contribuents

  Tipus impositiu

  24%

  24,75%

  Fins a 11-07:

  20%

  Des de 12-07:

  19,50%

  24%

  Residents UE, Islàndia i Noruega:19%

  Resta de contribuents:24%

  Model de declaració:model 210, consignant el tipus de renda 01 o 35.

  S'utilitzarà tant per declarar de forma separada cada meritació de renda com per declarar de forma agrupada diverses rendes obtingudes en un període determinat.

  Agrupació de rendes:podran agrupar-se rendes de l'arrendament obtingudes per un mateix contribuent, sempre que procedeixin del mateix pagador, sigui aplicable el mateix tipus de gravamen i procedeixin del mateix immoble (consignant com a Tipus de renda:01).No obstant això, tractant-se de rendiments d'immobles arrendats no subjectes a retenció, meritats a partir d'1 de gener de 2018, podran agrupar-se rendes de l'arrendament que procedeixin de diversos pagadors sempre que sigui aplicable el mateix tipus de gravamen i procedeixin del mateix immoble (en aquest cas, consignant com a Tipus de renda:35).En cap cas les rendes agrupades no poden compensar-se entre si.

  El període d'agrupació serà trimestral si es tracta d'autoliquidacions amb resultat a ingressar, o anual si es tracta d'autoliquidacions de quota zero o amb resultat per retornar.

  Formes de presentació:

  • En paper, imprimint el document PDF que resulta d'emplenar el formulari disponible al portal d'internet de l'Agència Tributària.

   Exemple d'emplenament:www.agenciatributaria.es/Fiscalidad de no residents/IRNR/sense EP/Model 210/Informació i Ajuda/Informació general

  • Telemàtica, per Internet.

  Termini de presentació:depèn del resultat de l'autoliquidació:

  • Amb resultat a ingressar:els vint primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, en relació amb les rendes la data de meritació del qual estigui compresa en el trimestre natural anterior.

   Domiciliació del pagament del deute tributari:en el cas de presentació telemàtica podrà domiciliar-se el pagament entre l'1 i el 15 dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener.

  • Amb resultat de quota zero:de l'1 al 20 de gener de l'any següent al de meritació de les rendes declarades.

  • Amb resultat per retornar:a partir de l'1 de febrer de l'any següent al de meritació de les rendes declarades i dins del termini de quatre anys comptats des del terme del període de declaració i ingrés de la retenció.S'entendrà conclòs el termini per a la presentació de l'autoliquidació en la data de la seva presentació.

  b) Rendiment d'activitat econòmica obtingut per mitjà d'establiment permanent (EP).

  Existirà activitat econòmica realitzada a través de l'EP si es compleix alguna de les següents condicions:

  • que es disposi a Espanya per a l'ordenació de l'activitat d'almenys una persona feta servir amb contracte laboral i a jornada completa,
  • si el lloguer de l'habitatge d'ús turístic es complementés amb la prestació de serveis propis de la indústria hotelera tals com restaurant, neteja, rentat de roba i altres d'anàlegs.Aquests serveis podran prestar-se de forma directa o a través de la subcontractació a tercers.

  Els EP hauran de presentar declaració per l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) en els mateixos models i en els mateixos terminis que les entitats residents subjectes a l'Impost sobre Societats.

  Tipus de gravamen:

  Per a períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2015 s'aplicarà el tipus de gravamen que correspongui d'entre els previstos en la normativa de l'Impost de Societats.El tipus general de gravamen serà el 25%.No obstant això, serà aplicable el 28% en el període impositiu 2015.

  Deduccions i bonificacions

  Els EP podran aplicar a la seva quota íntegra, les mateixes deduccions i bonificacions que els contribuents per l'Impost sobre Societats.

  període impositiu i meritació

  El període impositiu coincideix amb l'exercici econòmic que declari, sense que pugui excedir de dotze mesos.L'impost es merita l'últim dia del període impositiu.

  Retencions i ingressos a compte

  Els EP estan sotmesos al mateix règim de retencions que les entitats subjectes a l'Impost sobre Societats per les rendes que percebin.

  Pagaments fraccionats

  Els EP estan obligats a efectuar pagaments fraccionats a compte de l'impost en els mateixos termes que les entitats subjectes a l'IS.Les obligacions formals relatives als pagaments fraccionats són:

  • Terminis:20 primers dies naturals dels mesos d'abril, octubre i desembre.

  • Model:202

   Quan no s'hagi d'efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat, no serà obligatòria la presentació del model 202, tret de per a aquells EP que tinguin la consideració de Gran Empresa, que hauran de presentar el model, encara quan no hagi d'efectuar cap ingrés, la qual cosa originarà l'existència d'autoliquidacions negatives.

  Declaració

  • Termini:25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

  • Model:200

  Obligacions formals

  Els EP estan obligats al compliment de les mateixes obligacions d'índole comptable, registral o formal que són exigibles a les entitats residents.

  Han de sol·licitar, abans de l'inici, la seva inscripció en el Cens d'Empresaris a través del model 036.Aquesta declaració també servirà per sol·licitar, en el cas de contribuent persona jurídica, l'assignació del número d'identificació fiscal de l'establiment permanent.

  També existeix l'obligació de nomenar un representant amb domicili a Espanya.


  OBLIGACIONS D'INFORMACIÓ


  Des de 2018 s'estableix una nova obligació de subministrament d'informació relatiu a les cessions d'habitatges amb finalitats turístiques a través del model 179, que han de presentar les persones o entitats que interintervinguin en la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques (ja siguin analògics o digitals);i, en particular, les denominades “plataformes col·laboratives” que interexisteixin en les esmentades cessions.

  IMPORTANT:Aquesta nova obligació d'informació tindrà ple efecte a la campanya de la declaració de Renda 2018, a presentar el 2019, sense perjudici de l'obligació de declarar les rendes percebudes per la cessió d'aquests habitatges amb finalitats turístiques a l'exercici en què es meritin, igual com la resta de rendiments de capital immobiliari.

  Els mitjancers d'aquestes operacions informaran l'AEAT a partir de l'exercici 2018 de cada una de les cessions d'immobles amb finalitats turístiques situades en territori espanyol.S'inclouen les cessions d'habitatges turístics (art. 5.e) de la LAU i el lloguer de temporada (art. 3 de l'esmentada Llei).

  La informació a subministrar-ne en el nou model 179 comprèn:

  • Titular de l'habitatge
  • Titular del dret en virtut del qual se cedeix l'habitatge (si és diferent del titular de l'habitatge)
  • Identificació de les persones o entitats cesionarias.
  • Immoble objecte de cessió.
  • Nombre de dies de gaudi de l'habitatge amb finalitats turístiques
  • Import percebut pel titular cedent del dret
  • Número de contracte assignat pel mitjancer
  • Data d'inici de la cessió
  • Data d'intermediació
  • Identificació del mitjà de pagament utilitzat
  LLOGUER TURÍSTIC
  SI ES PRESTEN SERVEIS COMPLEMENTARIS PROPIS INDÚSTRIA HOTELERA (neteja, bugaderia, restauració, etc.)    IAE GRUP 685:ALLOTJAMENTS TURÍSTICS EXTRAHOTELERS
  IRPF RENDIMENTS ACTIVITAT ECONÒMICA
  IVA SUBJECTE I NO EXEMPT 10%
  ITP NO SUBJECTE
  IRNR RENDIMENT ACTIVITAT ECONÒMICA OBTINGUT MITJANÇANT L'EP
  D. INFORMATIVES MODEL 179:A PRESENTAR PELS MITJANCERS (EN PARTICULAR, PER PLATAFORMES COL·LABORATIVES)
  SI NO ES PRESTEN SERVEIS COMPLEMENTARIS PROPIS INDÚSTRIA HOTELERA (només lloguer)      IAE EPÍGRAF 861.1:LLOGUER D'HABITATGES
  IRPF RENDIMENTS CAPITAL IMMOBILIARI (sense reducció)
  IVA EXEMPT
  ITP Tarifa fixada per la CC.AA.En el seu defecte escala prevista a l'art. 12.1 RDL 1/1993
  IRNR RENDIMENT DE CAPITAL IMMOBILIARI
  D. INFORMATIVES MODEL 179:A PRESENTAR PELS MITJANCERS (EN PARTICULAR, PER PLATAFORMES COL·LABORATIVES)