Model 146.IRPF.Pensionistes amb dos o més pagadors.Solicitud de determinación del importe de las retenciones.

  • D'acord amb l'Art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals que facilitarà seran tractades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària amb la finalitat de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.Podrà trobar més informació sobre els possibles tractaments i el procediment per exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del reglament en el següent enllaç:Informació a l'interessat sobre protecció de dades

  • Normativa referent al model
    • Boletín Oficial del Estado en nueva ventanaResolución de 13 de enero de 2003,
      de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 146, de solicitud de determinación del importe de las retenciones, que pueden presentar los contribuyentes perceptores de prestaciones pasivas procedentes de más de un pagador, y se determina el lugar de presentación de dicha solicitud.
       (BOE, 14-enero-2003)