Model 145.IRPF.Retencions sobre rendiments del treball.Comunicació de dades al pagador (art. 88 del Reglament de l'IRPF).

 • D'acord amb l'Art. 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, s'informa que les dades personals que facilitarà seran tractades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària amb la finalitat de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner.Podrà trobar més informació sobre els possibles tractaments i el procediment per exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del reglament en el següent enllaç:Informació a l'interessat sobre protecció de dades

 • Normativa referent al model
  •  Resolución de 3 de diciembre de 2015,

   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.

    (BOE, 17-diciembre-2015)
  •  Resolución de 18 de diciembre de 2014,
   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
    (BOE, 31-diciembre-2014)
  •  Resolución de 17 de diciembre de 2013,
   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
    (BOE, 03-enero-2014)
  •  Resolución de 23 de enero de 2012,
   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
    (BOE, 30-enero-2012)
  •  Resolución de 3 de enero de 2011,
   del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados.
    (BOE, 05-enero-2011)