Responsabilitat patrimonial IVMDH

  • Les sol·licituds d'indemnització per responsabilitat patrimonial del Estat legislador, en relació amb l'Impost sobre les Vendes Detallistes de Determinats Hidrocarburs, que al seu dia van ser presentades davant el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, estan sent tramitades per l'Agència Tributària.

    A fi d'agilitzar aquesta tramitació, s'ha posat a disposició dels sol·licitants la possibilitat de gravar les dades dels subministraments que van ser objecte de la sol·licitud de devolució a fi de disposar de forma estructurada la relació de subministraments que han ocasionat un perjudici econòmic en els interessats.

    Les dades dels subministraments referits a la sol·licitud d'indemnització per responsabilitat patrimonial podran ser gravats en la Seu electrònica de l'AEAT, a través del següent procediment:

  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial del IVMDHInformació continguda en la seu electrònica de l'Agència Tributària