Responsabilitat patrimonial IVMDH

  • Les sol·licituds d'indemnització per responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador, en relació amb l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, que al seu dia van ser presentades davant del Ministeri d'hisenda i Funció Pública, estan sent tramitades per l'Agència Tributària.

    A fi d'agilitar l'esmentada tramitació, s'ha posat a disposició dels sol·licitants la possibilitat de gravar les dades dels subministraments que van ser objecte de la sol·licitud de devolució a fi de disposar de forma estructurada la relació de subministraments que han ocasionat un perjudici econòmic en els interessats.

    Les dades dels subministraments referits a la sol·licitud d'indemnització per responsabilitat patrimonial podran ser gravades a la Seu electrònica de l'AEAT, a través del següent procediment:

  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'IVMDHInformació continguda a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària