Exercici 2017

 • Versión 1.00

  Versió 1.01

  Es milloren determinades validacions recollides per als estats comptables de les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat del Banco de España.

  S'actualitza la totalització dels imports pendents d'addició per límit de benefici operatiu no aplicat i de correccions al resultat.

  Versión 1.02

  S'inclou modificació per al caracter 00073, de prevista en la disposició addicional cent tresena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual es permet manifestar la voluntat de destinar el 0,7 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Societats a subvencionar activitats d'interès general considerades d'interès social.Podrà exercitar-se per aquells contribuents el període impositiu dels quals finalitzi a partir de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei.

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (15.939.096 bytes)
 • Versión para Linux Baixada d'arxiu de processament per lots  (14.456.536 bytes)
 • Versión para Mac OS X Baixada d'arxiu d'imatge de disc d'Apple  (14.966.919 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (13.114.785 bytes)
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

  • L'Agència Tributària garanteix que el programa d'ajuda PADIS 2017 descarregat des de la seva pàgina web no conté virus.Es posible que algún antivirus lo identifique como virus en el momento de la descarga o instalación.En este caso, para poder completar la instalación del programa de ayuda, utilice las opciones que proporcione el propio antivirus.

   Ejecución empleando el fichero comprimido

   1. Descarregui el fitxer comprimit ZIP i descomprimeixi en una carpeta anomenada l'AEAT dins de la seva unitat principal.

    *(por exemple, "C:/AEAT" en sistemes operatius Windows, "Aplicacions/AEAT" en sistemes operatius MacOSX o "/inici/usuari/AEAT" en sistemes operatius Linux).

    * Si no té la carpeta "AEAT" és necessari crear-la.

   2. Des de la carpeta AEAT accedeixi a la carpeta Sociedades 200-2017 i executi el fitxer soc200.jar