Atenció presencial a les oficines de l'Agència Tributària

A partir de l'1 de juliol les oficines de l'Agència Tributària prestaran tots els serveis habituals de forma presencial amb cita prèvia.

Es podrà sol·licitar cita prèvia per a l'atenció presencial a través de les vies habituals:

  1. Per telèfon, trucant als números 901 200 351 o 91 290 13 40 en horari de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

  2. Por Internet, en el següent enllaç:Cita prèvia

  3. A través de la app de l'Agència Tributària

En tot cas, les actuacions relatives a procediments de comprovació i investigació que requereixin la presència de l'obligat tributari o de la seva representació es realitzaran amb cita concertada en els termes indicats en les comunicacions remeses als esmentats obligats

Tot l'anterior queda supeditat al compliment dels requisits sanitaris exigibles en cada moment.