Les multinacionals espanyoles paguen per l’impost sobre societats a escala mundial el 12,6% del seu benefici

Anàlisi de la informació declarada a l'‘Informe país per país – CBC

 • Espanya, país pioner en publicar una explotació estadística del ‘Country by Country report’ referit al 2016

 • Mesurat en termes de meritació, no de caixa, l’impost va assolir el 15,5% del benefici.L’estadística reflecteix una gran dispersió de tipus efectius
 • L’anàlisi recull de manera agregada la informació subministrada per 134 multinacionals amb facturació anual superior a 750 milions i que tenen matriu espanyola

 • La informació afecta més de 16.000 filials, de les quals gairebé 11.000 són estrangeres, amb una facturació global de més de 934.000 milions d’euros, uns beneficis nets globals de més de 91.800 milions i un impost sobre societats pagat a escala mundial d’11.600 milions

26 de novembre de 2019.- Les 134 multinacionals espanyoles que el 2016 tenien una facturació anual de més de 750 milions d’euros van pagar aquell any arreu del món 11.594 milions d’euros per l’impost sobre societats, un 12,6% del seu benefici global, que va assolir els 91.849 milions d’euros.Mesurat en termes de meritació, no de caixa, l’impost va assolir un total de 14.260 milions per a aquests grups, un 15,5% del benefici.

Aquestes dades figuren en l’anàlisi elaborada per l’Agència Tributària a partir de la informació subministrada per les empreses a través del model 231 de declaració d’informació “país per país” (“Country by country report”CBC</g> per les seves sigles en anglès) referit al 2016, primer any en què era vigent aquesta obligació d’informació que té per objecte recopilar dades agregades del col·lectiu per a l’intercanvi d’informació entre administracions tributàries establert en els acords BEPS</g> (“Erosió de bases i trasllat de beneficis”) de l’OCDE. L’estudi es troba publicat a la pàgina web de l’Agència, www.agenciatributaria.esNova finestra.

L’anàlisi efectuada per l’Agència Tributària, pionera a escala mundial, ofereix de manera agregada la informació dels 134 grups i les seves 16.160 filials, de les quals 10.967 són estrangeres, per mantenir l’exigència de confidencialitat establerta en els mateixos acords BEPS.

Amb vocació de transparència, es pretén així aportar informació útil per als estudis i anàlisi del públic en general, i dels investigadors en particular, contribuint al debat internacional sobre la tributació dels grans grups societaris, sobre com distribuir-la entre els països en què operen i sobre l’establiment d’un terra de tributació.

Tributació mundial efectiva i distribució per tipus impositius

L’anàlisi elaborada afecta grups de matriu espanyola que globalment van sumar 934.408 milions d’euros de facturació mundial el 2016, amb uns beneficis nets globals incorporats per les empreses al CBC que van totalitzar 91.849 milions d’euros.

L’impost pagat per aquests 134 grups va sumar 11.594 milions en termes de caixa.Els resultats mostren una gran dispersió de tipus efectius sobre beneficis.L’estadística reflecteix que només 43 multinacionals van sumar el 49,1% del benefici de tot el col·lectiu i, tanmateix, només van representar el 10,5% de la quota total pagada pel conjunt de multinacionals.

L’anàlisi del CBC s’efectua també en termes d’impost meritat.Els impostos meritats i els pagats no coincideixen, atès que el criteri de còmput és diferent.

En meritació, l’impost serà la quota líquida de l’exercici fiscal 2016, formada per la suma dels pagaments fraccionats i la quota diferencial del mateix any fiscal 2016.En canvi, l’impost “pagat” és la combinació dels pagaments fraccionats del 2016 i la quota diferencial del 2015.Aquesta diferència fa que, per exemple, els crèdits fiscals aplicats que s’inclouen en un o un altre concepte (meritat i pagat) siguin diferents.

Diferències entre les estadístiques espanyoles i el CBC</g>

Aquest estudi ve a complementar la informació que publica l’Agència sobre les dades declarades en societats per les empreses individuals i els grups consolidats espanyols.

Fins ara, l’Agència Tributària ha publicat estadístiques basades en les dades declarades en l’impost sobre societats a Espanya, que presenten els tipus efectius a què tributen les empreses i grups al nostre país, calculant aquests tipus tant sobre les bases imposables de l’impost com sobre els resultats comptables declarats, incloent aquests darrers també les rendes obtingudes a l’exterior i susceptibles d’haver tributat en altres països.

Per tant, en el cas de les empreses globalitzades, la informació presentada no era completa, ja que encara no es disposa d’informació sobre la seva tributació a la resta dels països.Amb aquesta anàlisi del CBC</g> es completa la informació ja que, per primera vegada, es publiquen els impostos meritats i els que es consideren pagats pels grans grups espanyols arreu del món gràcies a la declaració “país per país”.

En tot cas, la informació referida al CBC no és comparable amb l’existent en les estadístiques publicades per l’AEAT sobre la tributació a Espanya, ja que hi ha grans diferències metodològiques.

La principal diferència rau en el concepte de “benefici” que recull el CBC</g> i el que figura als comptes anuals consolidats de societats que publica l’Agència.Al CBC</g> es fa referència a un benefici net;és a dir, una vegada descomptades les pèrdues de totes les filials d’un grup en una mateixa jurisdicció fiscal.

En canvi, als comptes anuals es pren com a referència el benefici brut (no considera les pèrdues), que s’entén com una magnitud més precisa i propera a la filosofia d’un impost que només pretén gravar els resultats positius.

En prendre’s els beneficis nets, descomptant les pèrdues, els tipus impositius resultants són superiors als que s’obtindrien si el CBC hi inclogués el benefici brut.

Què és el CBC?</g>

El “country by country” (CBC), o informació “país per país”, és un model de declaració informativa que han de presentar, al seu domicili fiscal de residència, les matrius de multinacionals amb xifra neta de negocis consolidada a escala mundial superior a 750 milions d’euros.La informació, que ha d’afectar el conjunt d’entitats que formin part del grup fiscal, es presenta a Espanya a través del model 231 de declaració i li correspon la presentació a les multinacionals de matriu espanyola.

L’objectiu del CBC és recopilar dades agregades i anonimitzades d’aquest col·lectiu de grans multinacionals per a l’intercanvi d’informació establert a les accions 11 i 13 dels “Acords BEPS</g>” (sigles en anglès d’erosió de bases i trasllat de beneficis), de manera que es proporcioni als estats una perspectiva global de l’activitat intragrup de les seves multinacionals més grans.

La informació remesa per les matrius de totes les seves filials a l’estranger per a l’exercici fiscal iniciat a partir de l’1 de gener de 2016 inclou el detall de les variables següents per cada una de les jurisdiccions (països) en què operen:

 • Nombre d’entitats (filials) que formen part del grup

 • Xifra de negocis

 • Beneficis (pèrdues) abans d’impostos
 • Impost sobre societats (pagat i en meritació)

 • Capital i reserves

 • Nombre de treballadors

 • Actius tangibles (immobilitzat material)