L'Agència Tributària obté 14.792 milions d'euros el 2017 com a resultat de la lluita contra el frau

Balanç anual de resultats de control tributari

  • Els resultats de control del passat any milloren en 500 milions d'euros (3,5%) els obtinguts en la mitjana dels tres anys anteriors
  • La Delegació Central de Grans Contribuents va aportar un 42% del deute liquidat per l'Agència Tributària, que va assolir un total de 5.378 milions, amb una mitjana de gairebé 200.000 euros per contribuent
  • El deute liquidat a persones físiques amb grans patrimonis va ascendir a 332 milions
  • Els contribuents afectats per les visites presencials del Pla IVA han elevat més del 10% l'import de les seves liquidacions com a resultat induït immediat
  • Després de les 14 grans operacions coordinades a l'àmbit nacional desenvolupades des de 2013, els més de 600 contribuents afectats han elevat en 535 milions d'euros el volum d'operacions declarat en IVA i en 400 milions els ingressos declarats en Societats
  • El deute pendent de cobrament baixa en gairebé 3.500 milions el 2017 i acumula un descens de 7.800 milions en tres anys, per situar-se ja en nivells pròxims als de 2010

19 de març de 2018.- L'Agència Tributària ha obtingut 14.792 milions d'euros el 2017 com efecte recaptatori de la seva tasca en la prevenció i la lluita contra el frau, consolidant en els nivells del any anterior (14.883 milions) uns resultats que milloren en 500 milions d'euros, un 3,5%, la mitjana del trienni 2014-2016, i configurant així un període de xifres rècord en la tasca de control encomanada a l'Agència.

D'aquesta xifra global, 14.221 milions d'euros es corresponen amb l'‘indicador 3’ d'objectius, el resultat directe obtingut per l'Agència Tributària en l'exercici de les seves funcions de prevenció i lluita contra el frau, que millora en un 3,9% la mitjana dels tres anys anteriors.

Al seu torn, aquesta recaptació es desglossa en ingressos directes procedents d'actuacions de control (‘indicador 3.1’), que suma 9.505 milions d'euros, i la minoració de devolucions sol·licitades pels contribuents (‘indicador 3.2’), amb 4.716 milions d'euros.

Els ingressos de l'Agència Tributària per lluita contra el frau es completen amb 571 milions d'euros procedents de declaracions extemporànies (fora del termini voluntari) sense requeriment previ de part de l'Agència.

Potenciació de l'activitat inspectora

L'any passat l'Agència Tributària va realitzar un total de 117.380 actuacions nominals de comprovació i investigació, un 8,3% més que els nivells rècord assolits l'any anterior. Al mateix temps, es va incrementar un 1,3% el deute liquidat fins a assolir els 5.378 milions d'euros, amb un deute mitjà per contribuent de 199.000 euros. De la xifra global, un 42% es correspon amb actuacions desenvolupades per la Delegació Central de Grans Contribuents.

També es van impulsar les minoracions de bases imposables negatives, de deduccions en quota pendents d'aplicar i de quotes a compensar, incrementant quotes tributàries en 4.027 milions d'euros, 320 milions més (+8,7%) que l'any anterior. Per bé que aquestes actuacions no computen en els resultats de control de l'Agència al no suposar ingrés ni minoració de devolucions, resulten de gran transcendència per eixamplar bases imposables futures i elevar la recaptació.

Al seu torn, en l'àmbit del control de grans patrimonis, on ja s'han iniciat les primeres comprovacions inspectores vinculades amb la nova eina de selecció creada l'any passat, el 2017 l'Agència Tributària ha liquidat deute tributari per un import de 332 milions d'euros.

Primer efecte immediat del Pla del IVA

L'Agència Tributària va donar el 2017 un nou i fort impuls a les seves actuacions presencials (‘pentinats’) destinades al control in situ en sectors i àmbits de risc fiscal, realitzant un total de 32.215 visites, un 31% més que l'any anterior. El motiu d'un creixement tan intens en aquestes actuacions destinades a la detecció d'economia submergida és el desenvolupament, des del mes d'abril, del Pla de Visites IVA 2017, sota el qual es van completar 14.698 visites, el 45% de totes les actuacions presencials del any.

Mentre es van desenvolupant les inspeccions obertes als contribuents seleccionats per l'Àrea d'Inspecció de l'Agència a partir de les actuacions presencials, es percep ja un primer efecte induït de la campanya en els contribuents afectats per les visites, que han elevat en més d'un 10% l'import de les seves liquidacions d'IVA presentades després de l'inici de la campanya, amb respecte al mateix període del any anterior.

Macrooperacions sectorials

Al costat d'aquestes visites, destaca altra nova línia d'actuació dins del camp de les actuacions presencials, centrada en complementar les grans actuacions coordinades centralitzades amb entrades i registres que es vénen desenvolupant per al descobriment d'activitat econòmica oculta i la detecció de programari d'ocultació de vendes. L'any passat es van desenvolupar 782 visites d'aquestes característiques, que permeten estendre l'efecte de les macroactuacions nacionals sobre sectors concrets d'activitat.

Aquestes grans operacions, un total de 14 des de l'any 2013, han portat a un fort increment en les quantitats ingressades aquests anys en IVA i Societats de part dels més de 600 afectats, empreses, fonamentalment, i també socis, administradors i persones del seu entorn. L'efecte paral·lel d'aflorament d'activitat s'aprecia tant en l'IVA, amb un creixement del volum d'operacions declarat de 535 milions d'euros, com en Societats, on els seus ingressos d'explotació declarats han crescut en 400 milions d'euros.

Inspeccions i auditoria informàtica

El paper que juguen les Unitats d'Auditoria Informàtica (UAI) tant en aquestes macrooperacions, com en moltes altres atomitzades per tot el territori nacional, s'aprecia en el resultat de les inspeccions posteriors. Només el 2017, es van realitzar 4.004 actes d'inspecció, un 35% més que l'any anterior, a contribuents que en els últims exercicis han estat objecte d'intervencions amb UAI, per un import de 373 milions d'euros, un 36% més que el regularitzat l'any previ.

En els últims cinc anys, aquestes intervencions amb bolcats informàtics que faciliten el descobriment de rendes ocultes, permeten millorar l'obtenció de proves i redueixen la durada de les comprovacions, han derivat en la regularització de 1.288 milions d'euros a través de més de 15.200 actes d'inspecció.

El deute pendent de cobrament cau ja a nivells de 2010

Dins del àrea de Recaptació, destaca novament la fort reducció registrada en el deute pendent de cobrament, que va baixar en gairebé 3.500 milions d'euros, un 7,6%, fins als 42.365 milions. D'aquesta manera, en tres anys el deute pendent s'ha reduït ja en més de 7.800 milions d'euros, situant-se pràcticament en els nivells del any 2010.

Entre les causes principals d'aquesta reducció es troben l'augment de les derivacions de responsabilitat a tercers diferents del deutor principal, mesures cautelars i investigacions patrimonials, la campanya de control de deute en fase d'embargament i les diferents millores aplicades en la gestió recaptatòria, tant en matèria d'ajornaments com en deute suspès i concursal.

Continuant amb l'impuls de les actuacions més qualificades del Àrea de Recaptació per aconseguir el cobrament efectiu dels deutes tributaris, al objecte de detectar possibles insolvències fictícies es van efectuar el 2017 gairebé 36.700 investigacions de moviments financers, un 40% més que l'any anterior i 8,5 vegades més que les actuacions que es realitzaven l'any 2012. D'igual forma, s'han adoptat més de 4.100 mesures cautelars per evitar buidatges patrimonials, un 39% més que el 2012, i se n'han recordat més de 16.000 derivacions de responsabilitat, més del doble de les realitzats el 2012.