L'AEAT amplia el seu catàleg de publicacions estadístiques elaborades a partir de la informació tributària

Reforç de la transparència

  • Des d'avui es pot consultar l'Estadística de Dades Consolidats de Societats, que ofereix els tipus efectius de tributació permetent desglossaments per trams de facturació, sectors d'activitat i xifra d'empleats
  • El 2019 s'incorporaran publicacions com l'estadística d'IRPF per codis postals en grans ciutats, o la de rendiments d'empresaris i professionals

18 de desembre de 2018.- L'Agència Tributària inicia avui una ampliació del catàleg de publicacions que tradicionalment ve confeccionant mitjançant l'explotació estadística de la informació tributària.

Al objecte de reforçar la transparència i fomentar el debat sobre qüestions d'índole socioeconòmica a partir de les dades que ofereix l'estadística tributària, l'Agència incorporarà, entre d'altres, noves publicacions en l'àmbit del IRPF i l'Impost sobre Societats, així com noves utilitats informàtiques per a una gestió més àgil de la informació de part d'investigadors i públic especialitzat.

La primera d'aquestes publicacions s'incorpora avui mateix al catàleg. Es tracta de l'Estadística de Dades Consolidats de Societats. Inicialment oferirà dades del any 2016, l'últim difós fins a la data en la publicació a què complementa, la de Comptes Anuals de Societats, i tindrà caràcter també anual.

A diferència d'aquesta última publicació, la de Dades Consolidats recull l'efecte de la consolidació fiscal en els diferents tipus d'empreses.

Amb la nova estadística serà possible, per exemple, obtenir el tipus efectiu de tributació de les entitats distingint per mida (trams de facturació i nombre d'empleats) i per sectors d'activitat, exceptuant de l'estadística les entitats que, per les seves característiques, tributen al tipus nominal del 0-1% previst en la norma, al objecte de no distorsionar el càlcul dels tipus efectius.

La Renda, per codis postals

En l'àmbit del Impost sobre la Renda, l'Agència publicarà un nou producte que complementa l'Estadística dels Declarants del IRPF per municipis al objecte d'oferir un desglossament de dades inframunicipal per al cas dels municipis més grans en termes de població. Així, s'oferirà un detall de la renda bruta mitjana i de les magnituds declarades a escala de districte postal.

Addicionalment, s'oferirà un mode de visualització de les dades de renda bruta mitjana en format de mapa cromàtic, de manera que es podrà acostar el visor a una àrea geogràfica concreta i advertir les diferències de rendes mitjanes existents en els diferents codis postals observats. L'estadística es publicarà cada any, estant disponibles les primeres dades (2013-2016) el 17 de gener de 2019.

Més informació sobre professionals i empresaris

També en relació amb l'IRPF, es publicarà l'Estadística de Rendiments d'Activitats Econòmiques dels Empresaris Persones Físiques, permetent una anàlisi dels ingressos i tributació d'aquests contribuents per activitat i àmbit geogràfic, entre altres variables.

L'estadística tradicional del IRPF no permet aïllar el conjunt de rendiments dels empresaris i professionals. Atès que es tracta d'una publicació basada en tipologia de rendes, i no en perfils de contribuents, únicament es poden vincular amb aquests col·lectius concrets els rendiments d'activitats econòmiques, no sent possible determinar quina part de les xifres globals relatives als altres rendiments (treball, capital, imputacions) i guanys patrimonials són obtingudes per qui exerceixen una activitat econòmica.

La nova estadística soluciona aquest dèficit i, a més, oferirà informació sobre la rendibilitat i tipus efectiu de l'activitat empresarial i professional, la taxa de fracàs per activitat i les característiques demogràfiques dels empresaris, a més de permetre la classificació dels col·lectius en funció de la seva font de renda principal, trams de base imposable i CA, entre altres criteris. La publicació tindrà caràcter anual i les primeres dades disponibles, corresponents al període 2012-2016, es difondran el 20 de febrer de 2019.

Indicadors de desigualtat i progressivitat

Ja avançat l'any 2019, i amb data pendent de determinar, es publicarà una anàlisi de la distribució de la renda i la pressió fiscal dels declarants d'IRPF, publicació que permetrà als usuaris l'estudi d'indicadors de desigualtat i progressivitat, així com del efecte redistributiu del impost en la renda disponible dels contribuents.

La informació principal que s'inclourà en aquesta publicació serà la corresponent a la renda bruta (encara que en aquest cas no incloent les rendes exemptes) i a la càrrega fiscal associada, dades que s'oferiran agregats i distribuïts en centilas i decilas de renda per facilitar l'anàlisi.

Ampliació de l'estadística sobre el teixit empresarial

Al objecte de facilitar una anàlisi més complet de l'evolució del teixit empresarial, també està prevista una nova publicació que ampliarà el contingut del actual Informe sobre Vendes, Ocupació i Salaris de les Grans Empreses, de manera que passi a incloure també la informació procedent de les pimes.

Aquesta incorporació de les dades de la petita i mitjana empresa, a més d'oferir una imatge més fidel de l'evolució de l'activitat empresarial, acabarà amb la necessitat actual d'oferir la informació global en termes de població constant, criteri que se seguia per evitar distorsions per les permanents entrades i sortides del cens de grans empreses. La nova publicació tindrà periodicitat trimestral i s'incorporarà al catàleg durant 2019.

Addicionalment, durant l'any vinent s'afegiran al catàleg de publicacions diversos continguts dissenyats molt especialment per facilitar la tasca del personal investigador, cas de les mostres anuals de microdades d'IRPF i Patrimoni, o del Anuari Estadístic, que permetrà consultes combinades de diferents impostos i exercicis.