El SII i la nova informació de comptes financers seran pilars clau en la lluita de l'AEAT contra el frau

Directrius del Pla Anual de Control Tributari

  • Un ús intensiu de les tecnologies d'anàlisi de dades, sumat a la informació del CRS i el SII, i a la consolidació d'altres fonts com el 720, obre un escenari de major dificultat per a l'ocultació i de més facilitat per a la detecció de conductes defraudatòries
  • L'AEAT desenvoluparà models d'anàlisi de riscos per optimitzar la informació sobre grups internacionals que començarà a rebre a partir de juny a través del denominat ‘Informe País per País’ (CBC)
  • Després de les primeres inspeccions vinculades amb la nova eina de selecció de grans patrimonis, el 2018 es reforçarà el control a partir de més de mig centenar de riscos fiscals predefinits
  • L'estratègia del control tributari s'encamina cap a una millora del compliment voluntari i un eixamplament i consolidació de les bases imposables declarades pels contribuents
  • En l'àmbit de recaptació, se cercarà l'efecte induït en el compliment espontani a mitjà i llarg termini dels contribuents i es reforçarà el control de grans deutors mitjançant una permanent i exhaustiva investigació patrimonial

23 de gener de 2018.- Dos noves fonts d'informació, el Subministrament Immediat d'Informació (SII) del IVA i les dades de comptes financers procedents de desenes de jurisdiccions a través del projecte CRS de l'OCDE, seran a partir del present any pilars essencials en la lluita de l'Agència Tributària contra el frau, com posa de manifest el seu Pla de Control Tributari 2018, de les quals directrius generals es publiquen avui en el Butlletí Oficial del Estat.

La utilització de la informació procedent del SII i el CRS, així com la consolidació d'altres fonts incorporades en els últims anys (model 720 de béns i drets a l'estranger, anàlisi de dades declarades en el model 750 i Acord FATCA sobre residents espanyols titulars de comptes a Estats Units, entre altres) porten al desenvolupament d'una estratègia integral que permet donar un important important en l'explotació de la informació mitjançant un ús intensiu de tecnologies d'anàlisi de dades.

La suma d'aquesta tecnologia i de les noves fonts d'informació obre un escenari de major dificultat per a l'ocultació i de més facilitat per a la detecció de conductes defraudatòries, de manera que l'estratègia del control tributari de l'AEAT s'adreça cap a una millora del compliment voluntari dels contribuents i un eixamplament i consolidació de les seves bases imposables declarades.

Grans patrimonis i ocultació d'activitat

La informació del CRS resultarà d'especial utilitat per a la detecció de rendes i béns ocults a l'estranger de part de grans patrimonis, àmbit de control en el qual ja s'han iniciat inspeccions vinculades amb la nova eina informàtica de selecció de contribuents creada l'any passat per analitzar el valor del patrimoni real de persones físiques titulars de patrimonis significatius i per millorar la definició dels seus riscos fiscals associats.

Durant 2018 es reforçarà el control a partir de més de mig centenar de riscos fiscals predefinits mitjançant la nova eina de selecció i enfocats a supòsits que presentin importants trets d'opacitat o deslocalització. Addicionalment, l'activitat investigadora seguirà resultant essencial per a la detecció de rendes i patrimonis ocults en paradisos fiscals o territoris amb restriccions en l'intercanvi d'informació, i per a la localització de béns i drets a Espanya en suposats de simulació de residència fiscal a l'estranger.

Al seu torn, la implantació del SII facilitarà el control d'activitats empresarials i professionals totalment o parcialment ocultes, sumant aquest potencial d'informació permanent sobre transaccions comercials a dinàmiques i estratègies de control ja habituals en l'àmbit de la lluita contra l'economia submergida, com les operacions coordinades d'entrada i registre amb unitats d'auditoria informàtica, o la detecció de signes externs de riquesa.

Multinacionals i grans empreses

El primer intercanvi, a partir de juny de 2018, de la informació sobre les magnituds essencials d'activitat a nivell mundial dels grups multinacionals, a través del denominat ‘Informe País per País’ (CBC), permetrà optimitzar les anàlisi de riscos d'aquests grans grups al objecte de detectar, regularitzar i reconduir pràctiques d'elusió fiscal.

En paral·lel, l'AEAT seguirà corregint les pràctiques elusives de les multinacionals d'acord amb les àrees de risc BEPS (Erosió de Bases i Trasllat de Beneficis) de l'OCDE en matèries com ara la utilització abusiva de les polítiques de preus de transferència (intragrup) o les estructures de planificació fiscal agressiva, i es potenciarà la detecció i regularització d'establiments permanents que pertanyen a entitats no residents que compten amb estructures operatives instrumentals a Espanya.

Anàlisi de nous models de negoci

La investigació a internet i l'obtenció d'informació relacionada amb els nous models d'activitat econòmica segueix sent una prioritat per a l'Agència Tributària, no únicament al objecte d'assegurar una tributació equitativa, sinó també per evitar pràctiques discriminatòries en relació amb les formes de treball tradicionals.

En aquest sentit, es prestarà especial atenció als nous models de prestació de serveis i de distribució per via electrònica, s'adaptaran els sistemes d'informació tenint en compte el creixement de sistemes de pagament com els moneders electrònics i les transferències instantànies i es mantindrà el control sobre fabricants i prestadors de serveis en línia.

A tot l'anterior se sumen altres controls que l'AEAT tradicionalment ve considerant prioritaris, en àmbits com les trames d'IVA i hidrocarburs, la divisió artificial de l'activitat, o la utilització de testaferros i empreses fantasma.

En el cas del comerç exterior, es realitzaran actuacions de reavaluació de les condicions d'accés al estatus d'Operador Econòmic Autoritzat i de les autoritzacions per a l'aplicació de procediments duaners simplificats, i s'establiran comprovacions i investigacions combinades de les importacions de productes de consum, tèxtils i altres amb origen asiàtic.

Repressió del contraban i el blanqueig

En matèria de repressió del contraban i el narcotràfic, es reforçaran especialment els mitjans materials i les actuacions de control en l'àrea del Estret de Gibraltar i es plantejaran mesures normatives dirigides a limitar l'ús d'embarcacions d'alta velocitat que habitualment utilitzen les organitzacions de narcotraficants.

Igualment, s'intensificarà la lluita en els ports contra la introducció d'estupefaents de part d'organitzacions que se serveixen del trànsit marítim de mercaderia legal en contenidor. Al seu torn, es potenciarà el control sobre tots les baules de la cadena del comerç il·lícit de tabac, especialment en el cas del contraban de fulla de tabac picada, per detectar operacions il·lícites i potenciar les investigacions de xarxes criminals.

Per part seva, les unitats d'investigació de l'Agència Tributària potenciaran l'ús de les noves tecnologies de recopilació i anàlisi d'informació en tot tipus de xarxes obertes per tallar l'eventual utilització de la denominada internet profunda o ‘deep web’ i les criptomonedas per part del crim organitzat per al trànsit i comerç de tot tipus de béns il·lícits.

Efecte induït en Recaptació

En l'Àrea de Recaptació, l'Agència Tributària definirà les seves actuacions cercant l'efecte induït de la gestió recaptatòria executiva, al objecte d'incidir en el compliment espontani dels contribuents. A més, el 2018 serà una actuació prioritària de l'AEAT el control sistemàtic dels grans deutors, així com una exhaustiva i permanent investigació dels seus patrimonis.

També es pretén impulsar la utilització de la informació que proporciona el SII, atès que la seva immediatesa permet millorar tant l'eficàcia dels embargaments com el seu control a posteriori. D'igual forma, l'Àrea de Recaptació impulsarà com anys anteriors l'adopció de mesures cautelars, derivacions de responsabilitat i investigacions patrimonials per fiançar el cobrament dels deutes tributaris, i es mantindrà un control permanent per seguir reduint el deute pendent, especialment el deute en fase d'embargament.