Comença la Campanya de Renda amb reforç de l'assistència per a afectats per ERTE i perceptors de l'IMV, i amb més facilitats per a autònoms, llogaters i inversors

Campanya de Renda 2020

 • Les presentacions per internet comencen avui i en 48 hores es rebran les primeres devolucions d'una campanya en la qual es preveuen 21.570.000 declaracions, d'elles dues terços per retornar per import de 10.857 milions
 • Els afectats per ERTE i perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) estan rebent cartes informatives i tindran assistència personalitzada per a la presentació, mentre s'estableix una opció de fraccionament en sis mesos sense interessos per a contribuents en ERTE amb resultat de la declaració a ingressar
 • Els contribuents amb activitats econòmiques en estimació directa que portin els seus llibres d'acord amb el format proposat per l'Agència podran abocar el contingut automàticament a ‘RENDA WEB’ i agilitar la presentació de la seva declaració
 • El pla ‘Li Llamamos’ de confecció telefònica de declaracions arrencarà el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 4 de maig, mantenint el reforç de la seva capacitat disposat l'any passat per la pandèmia

7 d'abril de 2021.- L'Agència Tributària obre avui el termini per confirmar o modificar i presentar per internet la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2020 (IRPF 2020).Les devolucions s'iniciaran en 48 hores, divendres vinent.L'Agència ha dissenyat la campanya que arrenca ara amb un reforç de l'assistència personalitzada per a dos col·lectius que poden requerir una ajuda singular en aquests moments:els afectats per regulacions temporals d'ocupació (ERTE) i els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV).Al seu torn, i com a via de facilitació de liquiditat, s'estableix una opció de fraccionament en sis mesos sense interessos per a contribuents en ERTE amb resultat de la declaració a ingressar.

La campanya també compta amb millores que faciliten la presentació de la declaració a contribuents amb activitats econòmiques en règim d'estimació directa i objectiva, llogaters i inversors.

Està previst que es presentin 21.570.000 declaracions, un 2,1% més que l'any anterior.D'aquest total, es preveu que 14.330.000 donin dret a devolució, dos terços del total i un 1% menys que l'any anterior, per un import estimat de 10.857 milions d'euros.Aquells contribuents que comptin amb declaracions a ingressar (prop de 5.960.000, un 5,7% més, per import de 12.976 milions), no realitzaran els primers pagaments fins al final de la campanya.

El termini de presentació finalitza el 30 de juny per a declaracions tant a ingressar com a per retornar, si bé el termini en les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 25 de juny.L'atenció telefònica per a la confecció i presentació de declaracions (pla ‘Li Llamamos’) comença el 6 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 4 de maig, i l'atenció presencial en oficines s'inicia el 2 de juny (sis dies abans que l'any passat), amb sol·licitud de cita a partir del 27 de maig.L'atenció personalitzada, per telèfon i en oficines, continuarà comptant amb el suport de CCAA i ajuntaments.

Anticipació de serveis

De nou en aquesta campanya els contribuents han explicat amb caràcter anticipat amb els principals serveis d'assistència en campanya, cas de la descàrrega i visualització de les dades fiscals, l'obtenció del número de referència per a la presentació i l'‘App’, que comptarà amb noves millores per facilitar la navegació i la usabilitat, com la incorporació del mateix accés directe (‘click to call’) al telèfon d'informació tributària existent al web de l'Agència.

Gràcies a aquesta anticipació de serveis, més d'un milió de contribuents han accedit ja a les seves dades fiscals per a la gestió i presentació de la seva declaració, de manera que han tingut l'oportunitat de preparar-se amb temps per poder presentar, si el desitgen, la declaració des del primer dia a través de RENDA WEB, agilitant així també les devolucions que, en el seu cas, els corresponguin.

Assistència per a afectats per ERTE i perceptors de l'IMV

Les previsions de campanya venen clarament condicionades per l'augment d'obligats a declarar com a conseqüència dels ERTE (més declaracions previsiblement a ingressar) i per l'obligatorietat de presentar declaració per a tots els perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (un 26,9% més de declaracions amb resultat zero –ni a ingressar, ni per retornar–, ja que l'IMV és renda exempta i es tracta de perceptors amb rendes baixes).

Sense l'efecte d'ambdós col·lectius, el nombre de declaracions descendiria lleugerament respecte a l'any anterior, igual com les declaracions amb saldo a ingressar, a causa de l'efecte que ha tingut la paralització d'activitat per la pandèmia en les rendes derivades d'activitats econòmiques, les del capital i els guanys patrimonials derivats de transmissions d'immobles.

Pensant especialment en la necessitat d'ajuda que puguin tenir ambdós col·lectius, l'Agència ha dissenyat un reforç de l'assistència personalitzada en aquesta campanya, tant per a la resolució de dubtes, com per a la confecció, en el seu cas, de la declaració.Addicionalment, s'estan enviant cartes informatives a perceptors de prestacions per ERTE que passin a ser nous declarants i a sol·licitants de l'IMV, amb instruccions per a la presentació de la declaració.Prèviament, i amb motiu de la posada a disposició de les dades fiscals, el passat 24 de març, l'Agència Tributària ja va oferir en la seva pàgina web una sèrie de recomanacions per a aquests contribuents.

Específicament per als perceptors de prestacions per ERTE pendents d'un possible reintegrament d'excessos per part del Servei Públic d'Ocupació, l'Agència Tributària recomana retardar la presentació si el contribuent no té confirmació de la quantitat que s'ha de reintegrar.D'aquesta forma, dona més temps al SEPE per haver pogut comunicar l'actualització de les seves dades a l'Agència, de manera que les dades fiscals i l'esborrany puguin recollir la informació correcta.

En aquest sentit, es pot recordar que RENDEIX WEB (l'eina universal per a la gestió de totes les declaracions amb independència del canal de confecció i presentació) cada vegada que el contribuent inicia sessió, o reprèn una d'anterior, ofereix les dades més actualitzades possibles en disposició de l'Agència Tributària.Paral·lelament, l'Agència ha dissenyat aquest any el servei de manera que el trasllat de la informació disponible en el cas dels ERTE serà automàtic i modificable, en tot cas, pel contribuent.

Millores per a autònoms en mòduls

Addicionalment, RENDEIX WEB facilitarà la declaració als autònoms en mòduls (estimació objectiva) que es van beneficiar l'any de mesures de suport passat els sectors més afectats per la pandèmia mitjançant reduccions en el rendiment net subjecte a tributació (el sistema incorporarà automàticament els percentatges incrementats del 20% i el 35% en les activitats corresponents) i mitjançant l'eliminació dels dies d'activitat afectats per l'estat d'alarma i per suspensions d'activitat decidides posteriorment per les CCAA.

En el cas de l'eliminació de dies d'activitat, RENDEIX WEB no permetrà reduir del còmput menys dies que els 99 de l'estat d'alarma en el primer semestre, i recordarà la possibilitat d'eliminar també els dies en què l'activitat va estar suspesa per unes o altres CCAA en el segon semestre de l'any.

Tampoc no es computarà com a període treballat les hores corresponents a aquells dies, ni es computarà en els mòduls corresponents la part proporcional a aquells dies de distàncies recorregudes i consums energètics.D'aquesta manera, es facilita als autònoms el màxim aprofitament possible d'aquestes mesures de suport introduïdes l'any passat.

Més facilitats per a activitats econòmiques, lloguers i accions

D'altra banda, s'introdueixen en RENDA WEB una sèrie de millores per facilitar la declaració especialment a tres col·lectius, com són els contribuents que declaren rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa, els llogaters i els inversors en general.

En el cas d'activitats econòmiques, la present campanya és la primera en la qual els contribuents en règim d'estimació directa podran agilitar la presentació mitjançant el bolc automàtic a RENDA WEB de la informació dels seus llibres registre necessària per a la declaració, sempre que el format de llibres que utilitzin sigui el que ofereix l'Agència a través de la seva pàgina web.En tal cas, l'exportació serà immediata i es facilitarà sensiblement la declaració.

En relació amb els llogaters, aquest any RENDEIX WEB ja permetrà determinar automàticament l'amortització (principal despesa deduïble en matèria de lloguers) a què el contribuent té dret pels seus immobles llogats, emplenament automàtic que serà possible en aquells casos en què l'any passat ja hagi complimentat la informació necessària.

Al seu torn, l'eina ‘cartera de valors’ posada en marxa fa dos anys, permet a partir d'ara un bolc automàtic de les operacions amb accions cotitzades realitzades a l'exercici i ofereix un resultat net a efectes de declaració, també per a suposats complexos d'operacions societàries que poden implicar diferimiento de tributació, o d'operacions de ‘split’ i ‘contrasplit’ que afecten futurs càlculs de guanys derivats de les vendes posteriors d'accions.

Aquesta millora suposa un important avenç en la facilitació de la declaració als petits inversors, que amb la cartera de valors ja podien visualitzar en RENDA WEB la composició de la cartera a 1 de gener de l'any de meritació de l'impost (per a aquesta campanya, 2020) i les operacions de l'exercici, i també abocar totes les rendes generades per la venda d'accions cotitzades, però encara havien de completar dades en operacions complexes.Més de 92.000 contribuents van utilitzar aquesta eina l'any passat a la Campanya de Renda.A partir d'aquest any, el càlcul de les plusvàlues i minusvalideses és automàtic per a la gran majoria de supòsits.

Predicció d'errors en la declaració

Com ja s'havia anticipat en les Directrius de Control de l'Agència per a 2021, aquesta Campanya de Renda comptarà amb una nova eina que facilitarà als contribuents evitar errors recurrents en la declaració i, amb això, el risc d'una posterior regularització per part de l'administració.

Amb tècniques d'aprenentatge automàtic a partir de regularitzacions d'anys anteriors, la nova eina farà una selecció de contribuents que poden cometre equivocacions a determinades caselles de l'apartat de rendiments del treball (retribucions dineràries i en espècie, ingressos a compte, cotitzacions i retencions, entre d'altres).Si el contribuent modifica alguna d'aquestes caselles, se li recordarà que ha modificat els imports que figuren en les dades fiscals perquè confirmi que està modificant correctament les dades.

Millores en l'‘app’

Per a la present campanya l'aplicació mòbil compta amb certes millores per continuar reforçant la seva accessibilitat, usabilitat i experiència d'usuari.D'altra banda, i com tots els anys, a més de presentar la declaració, l'‘app’ permet modificar l'assignació tributària i el codi IBAN, consultar les dades fiscals de campanyes anteriors o anul·lar una cita prèviament concertada.

Quant al funcionament general de l'‘app’, és la mateixa de l'any passat.Aquells contribuents amb declaracions més senzilles podran presentar la seva Renda ‘en un sol clic’, o, si requereixen completar alguna dada, seran redirigits automàticament a RENDA WEB, però la resta de declarants compten igualment amb aquesta potent eina d'assistència que els facilita l'obtenció i renovació del número de referència, la visualització de les dades fiscals i la recepció de missatges ‘push’ amb informació d'interès, com el moment de l'emissió de la devolució.

L'‘app’ es pot utilitzar en dispositius diferents (mòbils i tauletes) i admet fins a 20 usuaris identificats, cada un amb el seu número de referència, el que permet la confecció i presentació de declaracions de familiars i pròxims, així com el càlcul de l'opció més favorable entre declaracions individuals i conjuntes. 

Pla ‘Li Llamamos’

A més de la presentació per internet a través de la pàgina de l'agència (www.agenciatributaria.es) i de l'aplicació mòbil, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requereixin assistència personalitzada tornaran a tenir en el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaracions una potent alternativa a l'assistència presencial en oficines.

El pla ‘Li Llamamos’ manté el reforç de la seva capacitat dissenyat l'any passat per la pandèmia, arrencant el 6 de maig (sol·licitud de cita a partir del 4 de maig) i amb servei fins al final de la campanya.

Una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic en el 901 12 12 24) i tria horari de demà o de tarda, el sistema li proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada del funcionari de l'Agència Tributària.En favor de la mateixa agilitat del servei, resulta molt convenient que el contribuent tingui disponible la informació i documentació necessària per realitzar la declaració quan li truqui l'Agència.

Quiénes no están obligados a declarar 

En termes generals, no són obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, aquest límit es redueix si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.

 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

  Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

  Revisió de dades personals i econòmiques 

  Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que ofereix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent hagi d'incorporar a l'esborrany de declaració.

  Algunos casos típicos que aconsejan esta revisión son los siguientes:

 • Percepció de prestacions per ERTE

 • Inmuebles y sus referencias catastrales

 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2020)

 • Arrendaments d'immobles

 • Transmisiones

 • Aportaciones a planes de pensiones

 • Quotes sindicals

 • Percepciones por subvenciones

 • Deduccions familiars i per maternitat

 • Deducción por inversión en vivienda habitual

 • Deduccions autonòmiques

  Com obtenir ‘Clau PIN’ i el número de referència?

  El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

  L'obtenció de Clau PIN requereix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessiti el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·licitin a través de l'opció oferta a la icona de la pàgina web de la AEAT ‘Clau PIN’. En aquest cas, haurà de proporcionar el DNI, la seva data de validesa i el número de mòbil.També és possible efectuar el registre previ per videotrucada, o a les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de documentació addicional.

  Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitgi realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar el PIN d'accés des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF i la data de validesa del DNI, a la qual cosa s'afegeix una contrasenya de quatre caràcters que ja li vindrà donada per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per realitzar els seus tràmits.

  Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2019 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seva Renda 2019 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari del qual sigui titular el contribuent.Amb la finalitat de facilitar la seva utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

  Vies de presentació de la declaració

  Existeixen diverses vies per presentar la declaració, segons sigui el resultat per retornar o a ingressar, i si es domicilia o no el pagament.Domiciliar el pagament significa que es pot presentar la declaració de la Renda qualsevol dia, fins al 25 de juny, però el pagament no es farà efectiu fins al 30 de juny, últim dia de la Campanya de Renda.La domiciliación no impide fraccionar el pago en dos plazos (el segundo, el 5 de noviembre).

 • Vies no presencials (sense desplaçament a oficines), del 7 d'abril al 30 de juny (25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació):

VIES DE PRESENTACIÓ

Casos en los que se puede utilizar esta vía

Portal de Renda 2020

www.agenciatributaria.es

TODOS

APP (mòbils i tauletes)

A devolver e ingresar (domiciliando el pago)

Pla ‘Li Llamamos’ (sol·licitud des del 4 de maig)

  

 • Vies presencials, del 2 de juny al 30 de juny (25 de juny si es domicilia el pagament, amb càrrec el 30 de juny):

   

VIES DE PRESENTACIÓ

Casos en los que se puede utilizar esta vía

En les oficines de l'AEAT, CCAA i ens locals

Per retornar i ingressar

(domiciliant el pagament)

En les oficines de les entitats financeres col·laboradores

Per ingressar

(sense domiciliar)

Declaración de Patrimonio

En la presente campaña se mantiene la obligación de declarar el Impuesto sobre el Patrimonio para los contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también para aquellos sin cuota a ingresar, pero que cuenten con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.La declaració es presenta per via electrònica a través d'internet.

Per norma estatal, el mínim exempt se situa en els 700.000 euros i l'habitatge habitual està exempt també fins als 300.000 euros, encara que ambdós límits poden variar, segons les CCAA.Tots els contribuents a qui correspongui declarar Patrimoni ho hauran de fer exclusivament per internet, mitjançant Clau PIN, número de referència, o bé utilitzant el DNI electrònic, o el certificat electrònic.

El termini per a la presentació comença demà i s'estén fins al 30 de juny (25 de juny per a pagaments amb domiciliació).En el supòsit de declaracions a ingressar sense domiciliació és necessari realitzar, prèviament, l'ingrés (mitjançant deute en compte o en efectiu) en una entitat financera i obtenir el número de justificant de pagament que aporta la mateixa entitat (Número de Referència Complet, NRC).

Principales servicios de asistencia e información

 • Internet:www.agenciatributaria.esi ‘app’

  (ofereix informació i gestions sense horaris). 

 • Telèfon sol·licitud ‘Li Llamamos’ (a partir del 4 de maig):

  901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)

  901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V) 

 • Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70

  (per resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda