Reial Decret Llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca «Filomena» (BOE 19 de maig 2021)


IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


L'article 4 (beneficis fiscals) del Reial Decret llei 10/2021, en el seu apartat 2 concedeix una reducció en l'Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut lloc el 2020, i a l'exercici 2021 per als sinistres que ocorrin el 2021.

Aquesta reducció es concedeix a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, maritimopesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes a aquesta activitat del qual hagin estat fets malbé com a conseqüència directa dels sinistres causats per pluges torrencials, neu, calamarsa, pedra, vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, fenòmens costaners, incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des de l'1 d'abril de 2020 fins al 30 de juny de 2021, sempre que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o s'hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l'activitat.

La indicada reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s'hagi produït el cessament de l'activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui als mateixos locals, ja sigui en altres d'habilitats a l'efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts doni origen a això, el supòsit de cessament a l'exercici d'aquella, que assortirà efectes des del dia 31 de desembre de 2019 quan el sinistre hagi tingut lloc el 2020, i des del 31 de desembre de 2020 quan el sinistre s'esdevingui el 2021.

Aquesta reducció en la quota d'IAE també s'estendrà als recàrrecs legalment autoritzats.

Els contribuents que, tenint dret a aquests beneficis haurien satisfet els rebuts corresponents als esmentats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.


IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSÍCAS


L'article 4 del Reial Decret llei 10/2021 en el seu apartat 7 concedeix la exempció de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a les ajuts excepcionals per danys personals a les quals es refereix l'article 2.

El article 2 de la mateixa norma es refereix a les ajuts destinades a pal·liar  danys personals :en l'apartat contempla els supòsits de mort i d'incapacitat causats directament pels fets esmentats a l'article 1 (episodi “Filomena” 1/2021), i danys materials en habitatge i estris ,en què seseñala que es concediran els ajuts previstos al Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en consideració a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió que serà finançada amb càrrec al pressupost del Ministeri de l'Interior.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda