Principals modificacions introduïdes en el Reglament dels Impostos Especials pel Reial decret 1512/2018

 1. La desaparició, amb efectes 1 de gener de 2019, dels tipus impositius autonòmics en l'àmbit del Impost sobre Hidrocarburs, ha implicat:

  • La supressió del concepte “reexpedidor” que figurava en el número 13 del article 1 del RIE.

  • La supressió del apartat 8 del article 13, relatiu a l'expedició de part d'un magatzem fiscal de productes amb tipus impositiu autonòmic amb destinació a altres comunitats autònomes.

  • La supressió del article 13.bis que regulava la inscripció dels reexpedidores en el registre territorial i les autoliquidacions que havien de presentar.

  • La modificació del apartat 1 del article 18 i la supressió del apartat 6, fent desaparèixer la referència a la forma de repercutir els tipus impositius autonòmics.

  • La modificació dels apartats 3 i 5 del article 44 per suprimir les referències als reexpedidores, en relació amb les autoliquidacions i les declaracions d'operacions.

 2. Es modifica el text de les lletres c) i d) del apartat 2 del article 11, relatiu als dipòsits fiscals, per matisar:

  • En el segon paràgraf de la lletra c) que, en la zona delimitada del local que l'oficina gestora pugui autoritzar com fora del dipòsit, es podran emmagatzemar productes pels quals es va meritar l'impost a tipus ple (la redacció actual al·ludia a tots els productes pels quals s'hagués meritat l'impost) i que posteriorment van ser tornats al seu titular.

  • En la lletra d) que els tancs de que han de disposar els dipòsits fiscals en què s'introdueixin grani'ls líquids, han d'estar dotats de la capacitat mínima d'emmagatzematge que s'exigeixi per l'oficina gestora.

 3. Es modifica l'apartat 5 del article 15 assenyalant que es considerarà que no ha hagut pèrdues, en una fàbrica o dipòsit fiscal, quan no es consigni cap al efectuar el tancament comptable corresponent al trimestre (la redacció actual al·ludia al tancament corresponent a cada període de liquidació).

 4. Es modifica el punt 1r de la lletra b), del apartat 3 del article 19, l'apartat 7 del article 39 i l'apartat 4 del article 45, per fer referència a què la picada per embolicar també està subjecta al requisit de que els recipients o envasos que la continguin han d'anar proveïts d'una marca fiscal.

 5. Es modifica l'article 26, en els següents termes:

  • S'inclou la picada per embolicar entre els productes a què han d'adherir-se les marques fiscals.

  • S'indica que, en el cas de recipients de begudes derivades, la marca fiscal ha d'adherir-se en el coll de l'ampolla.

  • Se suprimeix l'obligació de que, en el cas de les precintes per a begudes derivades, calgui incorporar, en el codi electrònic de seguretat, les dades relatives a establiments diferents del establiment al que són lliurades.

  • Es disposa que els cigarrets i la picada per embolicar destinats a la venda a viatgers amb destinació al territori de la Comunitat o amb destinació a tercers països, les marques fiscals hauran d'adherir-se de forma indeleble al exterior del envàs autoritzat per a la seva comercialització.

  • Es disposa que la garantia amb càrrec a la qual s'hagi efectuat l'entrega de les precintes respondrà de totes les obligacions fiscals que puguin derivar-se de l'aplicació d'aquest article, inclòs el pagament dels deutes resultants de les liquidacions practicades.

  • En el supòsit d'importació de begudes derivades, cigarrets o picada per embolicar, se suprimeix l'opció de que les precintes puguin col·locar-se en la duana d'importació.

  • Es preveu que, amb caràcter opcional, els establiments puguin portar la comptabilitat de marques fiscals a través de la Seu Electrònica de l'AEAT.

 6. En l'article 27, dedicat a les vendes en ruta, s'introdueixen les següents modificacions:

  • En l'apartat 1 es preveu la possibilitat de que s'enviïn productes pel procediment de vendes en ruta a instal·lacions titularitat dels expedidors, en què es rebi el producte per al seu posterior entrega per canalització fins a l'habitatge dels consumidors finals.

  • En la lletra d) del apartat 2 es disposa que el retorn al establiment d'origen, dels productes que han sortit per efectuar vendes en ruta, haurà de produir-se dins del segon dia hàbil següent al de la sortida (en la versió actual es diu que dins els tres dies naturals següents a aquesta sortida).

  • En l'apartat 3 s'amplia a les aeronaus la possibilitat de que l'oficina gestora autoritzi les vendes en ruta per a la realització d'avituallaments exempts.

  • En la lletra b) del apartat 4, relatiu a la comunicació de la indisponibilitat per presentar electrònicament l'esborrany d'albarà de circulació, es preveu la possibilitat de que s'atorgui valor de comunicació a la tinença per l'expedidor de registres automatitzats i auditables que provin la impossibilitat d'haver pogut comunicar aquest esborrany.

 7. Es modifica l'article 37, que passa a titular-se “Circulació en determinats suposats especials” (fins a ara es titulava “circulació per canonades fixes”)

  S'afegeix un paràgraf per a regular la circulació en el supòsit de subministrament de carburant a aeronaus mitjançant la intervenció de titulars de magatzems fiscals que operen en els aeroports espanyols.

 8. S'afegeix un apartat 3 al article 38 establint que es considerarà que no s'han pogut lliurar, per causes alienes al dipositari autoritzat expedidor, aquells productes gasosos que, a causa de causes físicoquímiques, no hagin pogut ser completament extrets dels seus recipients.

 9. Es modifica la lletra d) del apartat 2 del article 40, per assenyalar que, en la zona delimitada del local en què s'instal·li una fàbrica que l'oficina gestora pot autoritzar que es consideri fora de la mateixa, es podran emmagatzemar productes pels quals es va meritar l'impost a tipus ple i que posteriorment van ser tornats al seu titular [al igual que s'ha fet en l'article 11.2.c) en relació amb els dipòsits fiscals].

 10. Es modifica el número 1r de la lletra b) del apartat 2 i el número 1r de la lletra b) del apartat 7 del article 43, indicant que la garantia de les fàbriques d'alcohol i dels destinataris registrats d'alcohol no podrà tenir un import superior a 20.000.000 d'euros.

 11. Es modifica l'article 50 disposant que a partir del 1 de gener de 2020 (segons estableix la Disposició Final Quarta del Reial decret 1512/2018), els titulars de fàbriques, dipòsits fiscals, dipòsits de recepció, magatzems fiscals i fàbriques de vinagre, hauran de portar la comptabilitat a través de la Seu Electrònica de l'AEAT.

  Els altres obligats a la gestió de comptabilitat podran optar per portar-la a través de la Seu Electrònica.

  S'habilita al Ministre d'Hisenda per al desenvolupament de tot el que preveu el Reglament en relació amb aquesta comptabilitat en Seu Electrònica.

  Es regula la forma de gestió de la comptabilitat quan no es realitzi a través de la Seu Electrònica.

 12. S'afegeix un apartat 6 al article 60, establint una sèrie de simplificacions comptables que l'oficina gestora podrà autoritzar, a sol·licitud dels interessats, en el cas de les fàbriques de cervesa amb una producció anual que no excedeixi de 5.000 hectolitres.

 13. Es modifica l'apartat 2 i s'afegeix l'apartat 3 al article 61, establint percentatges reglamentaris de pèrdues diferents dels establerts en l'apartat 1 d'aquest article, per a les fàbriques de cervesa amb una producció anual no superior a 5.000 hectolitres.

 14. Es modifica l'apartat 4 del article 88 per matisar que, la compensació automàtica a què s'al·ludeix en aquest apartat, en relació amb les quotes corresponents al alcohol i begudes alcohòliques utilitzats per a l'obtenció d'aromatitzants, només operarà quan tals aromatitzants surtin d'una fàbrica d'extractes inscrita com a tal en el corresponent registre territorial.

 15. Es modifica l'apartat 1 del article 101, per tenir en compte la possibilitat de que l'avituallament de carburant a aeronaus, amb exempció del impost, pugui realitzar-se mitjançant el procediment de vendes en ruta.

 16. S'afegeix un apartat 5 al article 103 disposant que la (nova) exempció establerta en la lletra c) del apartat 2 del article 51 de la LIE, ha de ser sol·licitada prèviament a l'oficina gestora de part dels titulars de les centrals de producció elèctrica o de les centrals combinades de cogeneració d'electricitat i energia tèrmica útil, i autoritzada per aquesta oficina gestora mitjançant la inscripció en el corresponent registre territorial.

 17. Es modifica la lletra a) del apartat 4 del article 106 assenyalant que l'acreditació de la condició de consumidor final de gasoil bonificat, a més d'amb el model de declaració aprovat pel Ministre d'Hisenda, podrà fer-se mitjançant suport documental o electrònic.

 18. S'afegeix una lletra c) al apartat 1 del article 108 per assenyalar que als consumidors finals de productes a què siguin aplicable tipus impositius reduïts, diferents del gasoil del epígraf 1.4, no els serà aplicable el que disposa la lletra a) del apartat 4 del article 106 (en què es regula la declaració prèvia de consumidor final).

  Se suprimeix l'apartat 8 en què s'establia que els consumidors finals del gasoil al que li resultava d'aplicació el tipus reduït del epígraf 1.16 del article 50 de la Llei (ara desaparegut), havien d'inscriure's en el registre territorial.

 19. Es modifica l'article 108.ter relatiu a l'autorització per realitzar barreges d'hidrocarburs en règim suspensiu, ampliant el camp d'aplicació del mateix.

  • El destí dels productes pot ser tant un dipòsit fiscal com una fàbrica.

  • Pot autoritzar-se també que productes que estaven emmagatzemats en una fàbrica o un dipòsit fiscal puguin barrejar-se a bord del vaixell que transportarà aquesta barreja.

 20. Es modifica l'apartat 3 del article 123.bis per assenyalar que si entre les tasques del tabac venudes, en una botiga lliure d'impostos, hi hagués cigarrets o picada per embolicar, els envasos han de portar adherides les marques fiscals a què es refereix l'article 26, sense que en cap cas hagin de ser retirades o destruïdes en el moment de la sortida del àmbit territorial intern.

 21. Es modifica l'article 138 per ampliar l'obligació d'inscripció en el registre territorial als beneficiaris d'exempcions i del tipus reduït en l'Impost sobre el Carbó.

 22. Es modifica l'apartat 1 del article 141, assenyalant que els consumidors finals de carbó a què sigui aplicable el tipus reduït han d'estar inscrits en el registre territorial, i l'apartat 3 d'aquest mateix article, deixant de fer referència a les centrals de cogeneració d'energia elèctrica i energia tèrmica útil, atès que no són únicament aquests els supòsits a què és aplicable el tipus reduït del Impost sobre el Carbó.

 23. S'afegeix un article 141.bis, titulat “aplicació d'exempcions”, disposant que els beneficiaris de les mateixes han d'exhibir, a qui realitzin la primera venda o entrega de carbó, la targeta acreditativa de la seva inscripció en el registre territorial. Es disposa també que aquests beneficiaris han de conservar, durant el termini de prescripció, tota la documentació acreditativa del destí que motivi l'exempció.

 24. S'afegeix al Reglament una disposició transitòria tercera en què es disposa que els cigarrets o la picada per embolicar fabricats o importats en la UE amb anterioritat al 20 de maig de 2019, dels quals envasos no portin adherides les marques fiscals que incorporen les mesures de seguretat, podran seguir en circulació fins al 20 de maig de 2020.

 25. La Disposició Addicional Única del Reial decret 1512/2018 disposa que les botigues lliures d'impostos (definides en l'article 4.31 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials) hauran d'estar situades en la zona sota control duaner en els ports i aeroports destinada al embarcament, trànsit o arribada del viatger, una vegada superat el control de seguretat i/o el control de passaport per al seu accés.

  Disposa també que aquestes botigues hauran d'estar autoritzades com dipòsit diferent del duaner i/o com dipòsit duaner, en relació amb l'estatut de les mercaderies, sense perjudici de les obligacions imposades per la normativa dels Impostos Especials.

 26. En la Disposició Final Quarta del Reial decret 1512/2018 es disposa que:

  • Tot el que disposa relació amb les marques fiscals per a picada per embolicar serà de compliment obligat a partir del 20 de maig de 2019.

  • El que disposa relació amb el codi electrònic de seguretat de les marques fiscals per a begudes derivades serà de compliment obligat a partir del 1 de gener de 2020.

  • Les modificacions introduïdes en el sistema de vendes en ruta (article 27) i en els avituallaments de carburants, amb exempció del impost, a vaixells i aeronaus (articles 101 i 102), o en els avituallaments de gasoil a embarcacions amb dret a la devolució del impost (article 110), seran de compliment obligat a partir del 1 de juliol de 2019.

  • Les modificacions introduïdes en l'article 50, en relació amb els controls comptables, seran de compliment obligat a partir del 1 de gener de 2020.

  • El que disposa l'apartat 12 del article 26, relatiu a l'activació dels codis de seguretat de les marques fiscals de begudes derivades corresponents a recipients o envasos pels quals s'ultimi el règim suspensiu, serà de compliment obligat a partir del 1 de gener de 2022.