Premis sorteig loteria de Nadal

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, sotmet a tributació, a través d'un gravamen especial, entre d'altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE).

La referida norma estableix que els perceptors d'aquests premis, qualsevol que sigui la seva naturalesa, en el moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que els ha de practicar l'organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

S'exigirà de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

Estaran exempts els premis l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros. Els premis l'import íntegre dels quals sigui superior a 40.000 euros només tributaran respecte de la part del mateix que excedeixi de l'esmentat import.

La base de retenció del gravamen especial estarà formada per l'import del premi que excedeixi de la quantia exempta.El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

Així, per exemple un premi de 100.000 €, tributaria al 20% sobre 60.000 € (100.000 - 40.000), pel que es practicaria una retenció de 12.000 € i es percebrien 88.000 €.

La SELAE haurà de procedir a identificar els guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 40.000 € per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un de sol o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

En el cas de premis compartits (grup d'amics o parents, penyes, confraries...),  en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, s'han de distribuir els 40.000 € que estan exempts, entre tots els beneficiaris en proporció amb el seu percentatge de participació, i qui procedeixi al repartiment del premi que  figuri com beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-lo manifestat així en el moment del cobrament del premi, haurà de ser en condicions d'acreditar davant de l'Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Els contribuents del IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin afavorits i hagin suportat la retenció en el moment de l'abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin afavorits i hagin suportat la retenció en el moment de l'abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre'ls per aplicació d'un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Els contribuents de l'Impost sobre Societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d'incloure, tal com feien abans de l'1 de gener de 2013, l'import del premi entre les rendes del període subjectes a l'impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda