Novetats introduïdes pel RD-llei 19/2020 que afecten els interessos de demora en ajornaments COVID i la declaració de l'Impost sobre Societats 2019

D'acord amb el Reial Decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes del COVID-19 (BOE 27 de maig), podem destacar les següents mesures en l'àmbit tributari:

 1. Interessos de demora ajornaments (Disposició final setena, disposició final novena i disposició transitòria segona RD-llei 19/2020)

  Se n'amplia a quatre mesos el termini de no meritació d'interessos de demora per als ajornaments dels articles 14 del RDLey 7/2020, de 12 de març, pel que s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del COVID-19, i 52 del RD-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

  Aquestes modificacions s'aplicaran, respectivament, a les sol·licituds d'ajornament que s'haguessin presentat a partir de l'entrada en vigor dels esmentats RD-llei 7/2020, de 12 de març, i 11/2020, de 31 de març.

 2. Comptes anuals i Declaració Impost sobre Societats 2019.

  2.1.Terminis de formulació i aprovació de comptes anuals:es modifica l'article 40 del RD-llei 8/2020, de 17 de març. (Apartats tres i quatre de la Disposició final vuitena RD-llei 19/2020)

  S'estableix que el termini de tres mesos per formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris començarà a explicar-se des de l'1 de juny de 2020 i no des de l'acabament de l'estat d'alarma.

  Addicionalment, es redueix de tres a dos mesos el termini per aprovar els comptes anuals des de la formulació, amb el que les empreses disposaran abans d'uns comptes aprovats i dipositats al Registre Mercantil i s'harmonitza l'esmentat termini per a totes les societats, siguin o no cotitzades, de manera que totes hauran de tenir els comptes aprovats dins dels deu primers mesos de l'exercici.

  2.2.Presentació de la declaració de l'Impost sobre Societats per als contribuents que s'ajustin, per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici, al disposat als articles 40 i 41 del RD-llei 8/2020, de 17 de març. (Article 12 RD-llei 19/2020)

  • Els contribuents de l'Impost sobre Societats el termini del qual per a la formulació i aprovació dels comptes anuals de l'exercici s'ajusti al disposat als articles 40 i 41 del RD-llei presentaran la declaració de l'Impost per al període impositiu corresponent a l'esmentat exercici en el termini previst en l'apartat 1 de l'article 124 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats (LIS).

   Si a l'acabament d'aquest últim termini, els comptes anuals no haurien estat aprovats, la declaració es realitzarà amb els comptes anuals disponibles.

   A aquests efectes, s'entendrà per comptes anuals disponibles:

   • Per a les societats anònimes cotitzats, els comptes anuals auditats a què es refereix la lletra a) de l'article 41.1 de l'esmentat RD-llei 8/2020.

   • Per a la resta de contribuents, els comptes anuals auditats o, en el seu defecte, els comptes anuals formulats per l'òrgan corresponent, o a falta d'aquestes últimes, la comptabilitat disponible portada d'acord amb el previst en el Codi de Comerç o amb l'establert en les normes per les quals es regeixin.
  • En el cas que l'autoliquidació de l'Impost que hagi de resultar d'acord amb els comptes anuals aprovats difereixi de la presentada en el termini ordinari de declaració, els contribuents presentaran una nova autoliquidació amb termini fins al 30 de novembre de 2020.

   • Nova declaració complementària:Aquesta nova autoliquidació tindrà la consideració de complementària als efectes previstos a l'article 122 de la Llei General Tributària (LGT), si d'ella resultés una quantitat a ingressar superior o una quantitat per retornar inferior a la derivada de l'autoliquidació anterior efectuada conforme al disposat en l'apartat anterior.

    La quantitat a ingressar resultant reportarà interessos de demora conforme al disposat a l'article 26 de la LGT des de l'endemà a l'acabament del termini previst a l'article 124.1 del LIS, sense que li resulti d'aplicació el disposat a l'article 27 de la LGT.

   • Nova declaració en la resta de casos:En els casos en els quals la nova declaració no tingui la consideració de complementària, la nova autoliquidació produirà efectes des de la seva presentació, sense que resulti d'aplicació el disposat a l'article 120.3 de la LGT, i als articles 126 i següents del Reglament General aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, ni es limitin les facultats de l'Administració per verificar o comprovar la primera i la nova autoliquidació.

   No resultarà d'aplicació respecte de la nova autoliquidació les limitacions a la rectificació de les opcions a què es refereix l'article 119.3 de la LGT.  

  • En el cas de devolució de quantitats derivades de l'aplicació del disposat en aquest article, s'aplicarà l'article 127 del LIS.A aquests efectes el termini dels 6 mesos s'explicarà a partir de l'acabament del termini establert en l'apartat anterior per a la presentació de la nova autoliquidació.

   No obstant això, l'anterior, quan de la rectificació a què es refereix la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 12 d'aquest RD-Llei 19/2020, resulti una quantitat per retornar com a conseqüència d'un ingrés efectiu en l'autoliquidació anterior, es meritaran interessos de demora sobre l'esmentada quantitat des de l'endemà a l'acabament del termini voluntari de declaració a què es refereix l'apartat 1 de l'article 124 del LIS fins ara que s'ordeni el pagament de la devolució.

  • Fiinalmente s'indica que les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris a què es refereix aquest article 12 podran ser objecte de verificació i comprovació per l'Administració, que practicarà, en el seu cas, la liquidació que procedeixi i que en particular, no es derivarà cap efecte preclusivo de les rectificacions a les quals es refereix la lletra b) de l'apartat 2 d'aquest article.

Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda