Nota sobre la "Declaració informativa per despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats", model 233

Les dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè i estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, podran minorar la quota diferencial del seu IRPF fins a en 1.000 euros anuals si satisfan despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.

L'any en què el fill menor compleixi tres anys, podran aplicar la deducció pel que fa a les despeses en què s'ha incorregut amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior a aquell en què pugui començar el segon cicle d'educació infantil.


La declaració informativa (model 233) per despeses en jardins d'infants o centre d'educació infantil autoritzats han de presentar-la EXCLUSIVAMENT els jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats. EN CAP CAS han de presentar-la els pares/tutors.


Per a la pràctica d'aquesta deducció estatal no cal aportar cap justificant emès pel jardí d'infants o centre d'educació infantil autoritzat.

La presentació d'aquesta declaració informativa es realitzarà el mes de gener, no obstant això, aquest any podrà presentar-se fins al 15 de febrer.

Per a més informació pot accedir al següent enllaç:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/GI45/informacion.shtml