Nota informativa Campanya Societats 2018

La principal novetat de la Campanya Societats 2018 consisteix en què, a partir del 1 de juliol de 2019, no estarà disponible el programa d'ajuda PADIS del Model 200, que serà substituït, per a períodes impositius iniciats a partir del 1 de gener de 2018, per un formulari d'ajuda (Societats WEB), amb l'objectiu d'introduir millores en la gestió de les declaracions tributàries presentades pels contribuents.

Aquest servei d'ajuda ofereix majors avantatges per tramitar i presentar la declaració del Impost sobre Societats, ja que permet l'accés directe al servidor de l'Agència Tributària sense necessitat d'haver de baixar un programa d'ajuda en un ordinador, com fins a ara calia. D'aquesta manera, utilitzant qualsevol dispositiu electrònic que permeti la connexió amb aquest servidor, pot procedir-se a emplenar la declaració.

A partir del 1/7/2019, l'Impost sobre Societats podrà de's utilitzant 2 vies:

  • Societats WEB.
    • Incorporació de dades manual en formulari.
    • Importació de fitxer.200
  • Programari de tercers, mitjançant la generació d'un fitxer 200.

    En aquest cas es procedirà a presentar el Model 200 de manera directa sense utilitzar el formulari Societats web.

En aquesta campanya, s'han millorat els processos de validació de la informació, per la qual cosa es recomana revisar els programes externs que confeccionen fitxers.200 per a la seva adequació a les especificacions d'aquesta campanya, ja que en cas que el fitxer creat per a la seva presentació mitjançant Societats web o presentació directa, no compleixi amb les validacions requerides en aquesta campanya, el fitxer serà rebutjat.

Per aquesta raó, es recomana anticipar la validació/presentació del Model 200, amb l'objectiu de que, en cas de produir-se alguna incidència en la generació del fitxer, es pugui disposar de temps suficient per a l'esmena abans del fi de termini de presentació.

Altra novetat d'aquesta campanya, és que no s'admetrà la presentació de declaracions amb persones o entitats mal identificades (NIF de socis, administradors, entitats participades, etc.). En aquells casos en què té cabuda l'emplenament de dades d'identificació de tercers països (mitjançant camp de país o marca similar al efecte) no es realitzarà la validació contra el cens de l'AEAT.

Per tant, es recomana la utilització de forma prèvia del servei d'ajuda d'identificació que es troba disponible en el web de l'AEAT, on es pot consultar la identificació tant de forma individual com de forma massiva.

Madrid, 26 de juny de 2019