Reducció del tipus de IVA al 10% en els subministraments d'energia elèctrica

Reducció del tipus de IVA al 10% en els subministraments d'energia elèctrica

Per donar resposta a la situació generada per l'increment dels preus de l'electricitat, dins dels límits de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, s'estableix de forma excepcional i transitòria fins al 31 de desembre de 2021, per als contractes d'energia elèctrica el terme fix dels quals de potència no superi els 10 kW, una rebaixa des del 21 al 10 per cent en el tipus impositiu del IVA que recau sobre tots els components de la factura elèctrica, quan el preu mig mensual del mercat a l'engròs el mes anterior al de la facturació hagi superat els 45 €/MWh.

L'objectiu és reduir l'import de la factura elèctrica.

A aquests efectes, s'ha de tenir en compte que aquest llindar de 45 €/MWh es relaciona amb la cotització mitjana durant el mes de desembre de 2020 dels contractes de lliurament a termini d'electricitat a Espanya per a l'any 2021, que per a la segona meitat de 2021 s'estableix en 83,32 €/MWh, situant-se per tanta dita llindar per sota de les expectatives de preus futurs del mercat.

També s'ha d'assenyalar que aquesta mesura s'aplica a tots els contractes de subministrament d'energia elèctrica, sempre que la potència contractada no superi els 10 kW, la qual cosa suposa en realitat, la seva aplicació a la pràctica totalitat de les llars consumidors finals, ja que la potència mitjana contractada pels consumidors domèstics és aproximadament de 4,1 kW.

De la mateixa manera, la mesura permetrà que es beneficiï un gran nombre de treballadors autònoms.

D'altra banda, per pal·liar situacions de pobresa energètica dels consumidors més vulnerables, també es rebaixa al 10 per cent el tipus impositiu del IVA aplicable a la factura elèctrica dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social, i a més tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període de vigència d'aquest reial decret llei, amb independència del preu de l'electricitat del mercat a l'engròs.

Aquesta mesura beneficiarà aproximadament 612.000 llars amb aquesta condició, que representen aproximadament el 50 per cent del total de llars beneficiàries del bo social d'electricitat.

La seva entrada en vigor es produeix el 26 de juny de 2021.

El Reial Decret -llei 12/2021 també modifica els límits de les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a les Canàries.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn durant l'any 2020, l'import de la deducció per inversions o per despeses en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental a què es refereix els apartats 1 i 2 de l'article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, no podrà ser superior a 12,4 milions d'euros quan es tracti de produccions o de despeses realitzades a les Canàries.

L'import de la deducció per despeses realitzades a la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals a què es refereix l'apartat 3 de l'article 36 de la Llei 27/2014 no podrà ser superior a 900.000 euros quan es tracti de despeses realitzades a les Canàries.

  •  Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio,

    por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

     (BOE, 25-junio-2021)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda