Exoneració de pagament de l'Impost sobre el valor de la producció d'energia elèctrica

AUTOLIQUIDACIONS DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA (IVPEE) DE 2021

 

L'article 2 del Reial Decret llei 12/21, de 24 de juny, pel que s'adopten mesures urgents en l'àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de generació d'energia, i sobre gestió del cànon de regulació i de la tarifa d'utilització de l'aigua exonera els contribuents del pagament de l'IVPEE corresponent a les retribucions per l'electricitat incorporada entre el 01/07/21 i el 30/09/21.

En aplicació d'aquesta mesura, els contribuents de l'IVPEE podran no incloure en les autoliquidacions de l'Impost que es presentin l'any 2021, les retribucions per l'electricitat incorporada entre l'1/7/21 i el 30/9/21.

Aquesta mesura té com a antecedent les disposicions addicionals sisena i setena del Reial Decret llei 15/18, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors que va donar lloc, entre altres, a les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs V3288-19, V3142-19, V0193-20, V0044-21 i V 0295-21.

L'aplicació d'aquesta mesura no implica necessàriament que l'import del pagament fraccionat del tercer trimestre de 2021 sigui zero, ja que en cas que les retribucions per l'electricitat incorporada entre el 01/01/21 i el 30/06/21 es percebin entre el 01/07/21 i el 30/09/21, el seu import haurà de ser objecte d'autoliquidació en el pagament fraccionat del tercer trimestre de 2021.

L'aplicació de l'esmentat article 2 del Reial Decret llei 12/2021, per als contribuents el valor de producció, incloses totes les instal·lacions, dels quals supera 500.000 euros l'any anterior (obligats a presentar quatre pagaments fraccionats i una autoliquidació anual) afecta a la determinació del tercer i quart pagament fraccionat i l'autoliquidació anual en els següents termes:

  • Model 583.Tercer pagament fraccionat de 2021 (a presentar entre el dia 1 i el 20 del mes de novembre de 2021) = 7% (sobre la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 30/09/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/07/21 al 30/09/21) – (sumeixi dels pagaments fraccionats corresponents al primer i segon trimestre de 2021).

  • Model 583.Quart pagament fraccionat de 2021 (a presentar entre el dia 1 i el 20 del mes de febrer de 2022) = 7% (sobre la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 31/12/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/07/21 al 30/09/21) – (suma dels pagaments fraccionats corresponents al primer, segon i tercer trimestre de 2021).

  • Model 583.Autoliquidació anual de 2021 (a presentar dins del mes de novembre de 2022) = 7% (sobre la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 31/12/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des de 01/07/21 al 30/09/21) – (suma dels pagaments fraccionats corresponents al primer, segon, tercer i quart trimestre de 2021).

L'aplicació de l'esmentat article 2 del Reial Decret llei 12/2021, per als contribuents el valor de producció del qual, incloses totes les instal·lacions, no supera 500.000 euros l'any anterior (obligats a presentar un pagament fraccionat i una autoliquidació anual) afecta la determinació del pagament fraccionat i l'autoliquidació anual en els següents termes:

  • Model 583.Pagament fraccionat de 2021 (a presentar entre el dia 1 i el 20 del mes de novembre de 2021) = 7% (sobre la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 30/09/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/07/21 al 30/09/21).

  • Model 583.Autoliquidació anual de 2021 (a presentar dins del mes de novembre de 2022) = 7% (sobre la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 al 31/12/21 i les retribucions per l'electricitat incorporada des de 01/07/21 al 30/09/21) – (pagament fraccionat de 2021).

L'aplicació de l'esmentat article 2 del Reial Decret llei 12/2021, per als contribuents que cessin la seva activitat entre l'1 de gener de 2021 i el 31 d'octubre de 2021 (obligats a presentar autoliquidació per cessament) afecta la determinació de l'autoliquidació anual en cas que cessin posteriorment l'1 de juliol de 2021 en els següents termes:

  • Model 588.Autoliquidació anual de 2021 (a presentar dins del mes de novembre de 2021) = 7% (sobre la diferència entre les retribucions per l'electricitat incorporada des del 01/01/21 a la data del cessament i les retribucions per l'electricitat incorporada des de 01/07/21 al 30/09/21).

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda