Mesures fiscals introduïdes pel Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre


MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


Tipus impositiu aplicable a les màscares

 1. Tipus impositiu del 0 % en el lliurament, la importació i l’adquisició intracomunitària de material sanitari

  L'article 6 del RD-Llei 34/2020, amb efectes des de l'1 de novembre de 2020:

   • Manté fins al 30 d'abril de 2021 l'aplicació del tipus impositiu del zero per cent als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la COVID-19, els destinataris de la qual siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.
   • Actualitza la relació de béns als que és d'aplicació aquesta mesura en el seu annex.

  Els empresaris que hagin repercutit o satisfet IVA per operacions a les quals el Reial Decret llei 34/2020 apliqui el tipus zero i hagin estat realitzades anteriorment a la seva entrada en vigor, efectuaran la rectificació de l'impost conforme a l'article 89 LIVA.

  Es recorda que aquestes operacions s’han de documentar a la factura com a operacions exemptes.

 2. Tipus impositiu del 4% en el lliurament, importació i adquisició intracomunitària de màscares

  L'article 7 del RD-Llei 34/2020, amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021 rebaixa temporalment del 21 al 4% el tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús els destinataris de les quals siguin diferents dels anteriors.


IMPOST SOBRE SOCIETATS


 • Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2020, es modifica l'apartat 2 de l'article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, amb la finalitat d'adaptar la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals a la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual. En aquest sentit, s'incorpora la fase de producció per a l'aplicació de l'incentiu a les produccions d'animació i es manté l'aplicació de l'esmentat incentiu a l'execució a Espanya de la part de les produccions internacionals relacionada amb els efectes visuals. Establint-se que en el supòsit de produccions d'animació les despeses realitzades en territori espanyol seran, almenys de 200.000 euros. S'estableix, d'altra banda, que la deducció serà del 30 per cent de la base de la deducció, quan el productor s'encarregui de l'execució de serveis d'efectes visuals i les despeses realitzades en territori espanyol siguin inferiors a 1 milió d'euros.

  L'import d'aquesta deducció no podrà superar l'import que estableix el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

 • Amb efectes per a les inversions realitzades en els períodes impositius que acabin entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021, s'introdueix una nova redacció en la disposició addicional setzena en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats amb la finalitat d'adaptar la llibertat d'amortització introduïda per la disposició final quarta del Reial Decret llei 23/2020, al Marc nacional temporal relatiu a les mesures d'ajuda destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19. Així, l'incentiu s'aplicarà a les inversions en elements nous d'immobilitzat material efectuades i que entrin en funcionament en els períodes impositius que concloguin entre el 2 d'abril de 2020 i el 30 de juny de 2021. Així mateix, s'adapta l'increment de la deducció en innovació en processos a la cadena de valor de la indústria de l'automòbil en l'Impost sobre Societats al disposat al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, introduint-se així les diferències exigides per l'esmentada norma comunitària en el disseny de l'incentiu segons afecti a petites i mitjanes empreses o a empreses que no tinguin tal consideració.
 • Es modifiquen les referències temporals contingudes l'apartat 11 de l'article 27 i apartat 2 de l'article 29 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, assenyalant-se com a límit temporal el 31 de desembre de 2021.
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda