Desenvolupament de les actuacions i procediments tributaris a través de sistemes digitals (videoconferència o de similars)

La Disposició final primera del Reial Decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19, introdueix modificacions als articles 99 i 151 de la Llei General Tributària, per permetre l'ús de sistemes digitals que estableixin una comunicació bidireccional i simultània d'imatge i so i una interacció visual, auditiva i verbal entre Administració i obligats tributaris.

L'Agència Tributària determinarà la utilització d'aquests sistemes, requerint la conformitat de l'obligat tributari en relació amb el seu ús, data i hora.

  •  Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio,

    por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. Disposición final primera.

     (BOE, 17-junio-2020)