Dades Fiscals de l'Impost sobre Societats.Exercici 2019

Des del proper dia 1 de juliol es posarà a disposició dels obligats tributaris per l'Impost sobre Societats, informació de les seves dades fiscals a efectes de l'emplenament de la declaració de l'Impost corresponent a l'exercici 2019, amb independència del tipus d'entitat, del període de liquidació o que hagués presentat l'autoliquidació de l'impost a l'exercici 2018.El servei estarà disponible en llengües cooficials i en anglès.

Per als contribuents el període impositiu del qual NO coincideixi amb l'any natural, tipus de declaració 2 i 3, es recordarà que les dades facilitades corresponen a l'any natural 2019.

El principal objectiu és millorar la qualitat de l'emplenament de les declaracions, agilitant així la seva tramitació.

Les dades subministrades es poden agrupar en les següents categories:

  1. Dades disponibles a l'Agència Tributària procedents de declaracions informatives o d'altres fonts d'informació procedents de tercers.

  2. Dades de autoliquidacions i declaracions informatives del mateix contribuent (M202, M190, M390 o M303).
  3. Dades declarats en el model 200 de l'exercici 2018 corresponents a imports pendents d'aplicar en exercicis futurs, indicant la casella del model 200 de l'exercici 2019 en la qual s'haurien de consignar.Així mateix, se subministrarà la informació inclosa a les pàgines 1 i 2.

  4. Informació a tenir en compte en la declaració, com pot ser la relativa a sancions i recàrrecs emesos i notificats per la AEAT durant l'exercici 2019, interessos de demora abonats per la AEAT i per altres Administracions durant 2019, etc...

  5. Epígrafs de l'IAE en els quals consta donat d'alta el contribuent, incloent el Codi Nacional d'Activitat Econòmica (CNAE) equivalent.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda