Nota recordatoria:requisits per actuar com a entitat col·laboradora en la devolució de l'IVA en règim de viatgers

L'article 117.Tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, estableix que la devolució de les quotes suportades en les adquisicions de béns efectuades en el règim de viatgers regulat a l'article 21.2n de la mateixa Llei, podrà efectuar-se a través d'entitats col·laboradores en les condicions que es determinin reglamentàriament.

L'article 9.1.2.º , lletra B) del Reglament de l'Impost, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, disposa que el reembors de l'Impost podrà realitzar-se a través d'entitats col·laboradores autoritzades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

A efectes es recorda que les entitats que pretenguin intervenir com col·laboradores en la devolució de l'IVA en règim de viatgers han d'ajustar la seva actuació als següents requisits:

 1. Obtenir autorització per actuar com a entitat col·laboradora per intervenir en la devolució de l'IVA en règim de viatgers.
 2. En el seu cas, comunicar a l'AEAT la ubicació dels punts de reembors.
 3. Subscriure contractes de col·laboració comercial amb els venedors.

  Tal com es fa constar en les autoritzacions, les entitats col·laboradores no poden intervenir en la devolució de l'IVA transferit a viatgers per venedors amb qui no existeixi contracte d'afiliació previ.

  Els contractes d'afiliació estableceránlos drets i obligacions derivats de l'afiliació i no podran incorporar clàusules que permetin a un afiliat impedir o limitar, directament o indirectament, l'adhesió de qualsevol altre venedor al sistema de devolució de l'entitat col·laboradora.

 4. El venedor haurà de comprovar sempre en el moment de la venda la identitat del viatger i la seva residència anés de la Unió Europea mitjançant l'exhibició del passaport, document d'identitat o d'altres.

  L'obligació anterior haurà de ser complerta materialment pel venedor en tot cas i en el moment i lloc en el qual s'efectuï la compra.

 5. El venedor haurà d'emetre el document electrònic de reembors (DER) i remetre'l a l'AEAT.L'expedició i remissió es podran efectuar de dues formes:
  1. Mitjançant formulari disponible a la Seu electrònica de l'AEAT.
  2. Mitjançant programari propi o facilitat per una entitat autoritzada per intervenir com a entitat col·laboradora en la devolució de l'IVA en règim de viatgers.

   Qualsevol que sigui la forma d'expedició, l'obligació d'expedir el DER haurà de ser complerta materialment pel subjecte passiu i responsable de l'operació, això és, el venedor del bé.

 6. El venedor haurà de lliurar al viatger còpia del DER.
 7. El viatger, en el termini de tres mesos des de la venda, haurà de presentar els béns a la duana, que acreditarà la sortida efectiva dels mateixos del territori de la UE mitjançant visat del DER.

  El visat s'efectuarà per mitjans electrònics quan la duana d'exportació estigui situada al territori d'aplicació de l'Impost.

 8. El viatger presentarà el DER visat a l'entitat autoritzada.La presentació podrà efectuar-se en punts de reembors o electrònicament.
 9. L'entitat col·laboradora comprovarà el visat del DER.
 10. L'entitat col·laboradora abonarà al viatger, fent constar la conformitat del mateix, l'Impost consignat als documents electrònics de reembors descomptant de l'esmentat import la comissió que sigui procedent aplicar segons la taula de devolucions aprovada a l'efecte en l'Ordre HAP/2652/2012, de 5 de desembre.

  L'entitat col·laboradora haurà de comunicar a l'AEAT que el pagament s'ha fet efectiu.

  En tot cas, el viatger podrà optar per sol·licitar directament del proveïdor la devolució de les quotes de l'Impost sobre el Valor Afegit suportades.

 11. L'entitat col·laboradora remetrà el DER al venedor.
 12. Tal com s'indica expressament en les autoritzacions emeses, l'incompliment dels requisits i condicions que implica l'autorització concedida produirà la immediata revocació de l'autorització.

  Entre d'altres, són causes de revocació les següents:

  1. Que l'obligació de comprovar la identitat i la residència del viatger no es compleixi materialment pel venedor en el moment i lloc de la venda.
  2. Que l'obligació d'expedir el DER no es compleixi materialment pel venedor, estant totalment prohibida l'expedició del DER per part del viatger.

Madrid, 28 d'octubre de 2019.