2017

 • 27-06-17Disponible la presentació del model 231 (CbC-DAC4)

  Ja es pot realitzar la presentació del model 231, mitjançant servei web, d’acord amb l’aprovat en l’ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 231 de Declaració d’informació país per país.

  A través de l’enllaç d’aquesta notícia es pot accedir a la secció on es troben les especificacions tècniques:WSDL, XSD i manual tècnic.

  Com una via alternativa de presentació, i amb l’objectiu de facilitar la presentació a tots els contribuents obligats, pròximament estarà disponible un formulari web per a la introducció de les dades de la declaració.

 • 16-06-17Documentació per fer proves en preproducció de la presentació del model 231 (CbC-DAC4)

  Està disponible la possibilitat de fer proves en preproducció de la presentació del model 231, mitjançant servei web.

  A través de l’enllaç que figura més avall accedirà a la documentació i les especificacions tècniques necessàries:WSDL, XSD i manual tècnic (el qual inclou l’URL de preproducció, a l’apartat 6).

  El manual tècnic podrà ser objecte de variacions fins a la posada en producció definitiva.

  Els propers dies es posarà en producció el servei web per a la presentació del model 231.

 • 15-06-17Novetats sobre la implantació del Subministrament Immediat d'Informació

  Envio copia d'autorizacion de simplificació en matèria de facturació o de sistemes de registre autoritzats a partir del 15 de juny i envios en l'entorn real abans de l'1 de juliol.

 • 02-06-17Responsabilitat patrimonial IVMDH

  Les sol·licituds d'indemnització per responsabilitat patrimonial de l'Estat legislador, en relació amb l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, que al seu dia van ser presentades davant del Ministeri d'hisenda i Funció Pública, estan sent tramitades per l'Agència Tributària.

 • 02-06-17Manual pràctic de Societats 2016

 • 24-05-17Nou portal de Duanes i Impostos Especials

  El 24 de maig de 2017 s'ha publicat, dins de la pàgina web de l'Agència Tributària, el nou portal de Duanes i Impostos Especials, amb un format i estructura més senzills, accessibles i fàcils d'utilitzar.
  El nou portal explica amb una navegació dirigida a través d'icones que facilita l'accés als continguts informatius i als diferents procediments i tràmits ubicats a la Seu electrònica, amb l'objectiu últim de facilitar als usuaris la recerca i localització dels continguts, així com la gestió dels diferents tràmits electrònics.

 • 11-05-17Preguntes freqüents del model 289

  S'han publicat preguntes freqüents relatives al model 289:Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (CRS) per facilitar la presentació d'aquest model.

 • 09-05-17Servicios telefónicos de cita previa ajenos a la Agencia Tributaria

  S'ha detectat que determinats números de telèfon ofereixen la possibilitat de concertar cita prèvia per a la confecció de declaracions o la modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària.

  L'Agència Tributària vol deixar constància que aquests números de telèfon i les pàgines web en les quals s'insereixen li són totalment aliens i que, a més de suposar elevats costos de tarifació per als usuaris, les cites que s'obtinguin a través dels esmentats números podrien no ser vàlides i per tant no atendre's.

  L'Agència Tributària recorda, davant d'aquests intents de confondre els usuaris, que els telèfons del servei de cita prèvia per a Renda són 901 22 33 44 o 91 553 00 71, i que l'usuari només assumirà, en el seu cas, el cost compartit de la trucada a un número 901.

  A continuació figuren els enllaços per sol·licitar cita prèvia de forma gratuïta a través d'Internet, així com als telèfons d'informació de l'Agència Tributària:

 • 04-05-17Obertura del termini de petició de cita prèvia per a Renda 2016

  El dijous 4 de maig s'inicia el termini de petició de cita prèvia per a la confecció de declaracions i modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària i altres Administracions.Pot sol·licitar cita per Internet, en qualsevol moment del dia, o trucant als telèfons 901 22 33 44 o 91 553 00 71 de dilluns a divendres, en horari de 9 a 19 hores.

  El termini per sol·licitar cita prèvia finalitzarà el proper 29 de juny.

 • 05-04-17Intents de frau durant la Campanya de Renda

  En ocasió de l'inici de cada campanya de Renda, se solen produir diversos intents de frau sol·licitant dades bancàries dels contribuents i simulant ser l'Agència Tributària a través de xarxes socials, plataformes de missatgeria instantània o correus electrònics.

  Tingui en compte les següents recomanacions per evitar els esmentats intents:

 • 05-04-17Inicio Campanya Renda i Patrimoni 2016

  El 5 d'abril comença la campanya de Renda 2016 la novetat més significativa de la qual és la generalització de Renda WEB per a tota mena de rendes, incloses les d'activitats econòmiques.Això suposa que Renda 2016 és la primera campanya sense el programa PADRE, des de la seva creació.

 • 23-03-17Portal de campanya de Renda 2016

  El 5 d'abril comença la campanya de Renda 2016 la novetat més significativa del qual és la generalització de Renda WEB com a únic servei de confecció i presentació de la declaració de la Renda, per a tota mena de rendes, incloses les d'activitats econòmiques.

 • 13-03-17TEAC:La prestació per maternitat pagada per la Seguretat Social no està exempta en l'IRPF

  En resolució de 2 de març de 2017 el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha acabat que no es troba exempta en l'IRPF la prestació de maternitat percebuda de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

 • 06-03-17Novetats publicades en Preguntes freqüents (INFORMA)

  S'han incorporat al portal d'"Impuestos" les novetats publicades en "Preguntes freqüents (INFORMA)" durant els mesos de gener i febrer.A partir d'ara, s'utilitzarà aquesta ubicació per publicitar les noves referències del programa INFORMA que recullin els criteris d'aplicació de la normativa de l'IRPF, Impost sobre Societats i IVA més importants.

  En concret aquestes novetats es penjaran dins dels bàner “IRPF”, “Impost sobre Societats” i “IVA”, a la icona de “Novedades”.

 • 16-02-17Aclariment de la tributació en IVA del torn d'ofici

  Atesos els dubtes suscitats en relació amb la tributació en l'IVA del torn d'ofici, s'ha d'aclarir que la repercussió en factura de l'IVA al beneficiari de l'assistència jurídica gratuïta per part d'advocats i procuradors no obsta perquè l'Administració Pública competent assumeixi totes les despeses derivades de la prestació d'aquest servei, inclòs l'IVA.

  El destinatari del servei d'assistència jurídica gratuïta, la identificació del qual s'ha de consignar a la corresponent factura, és el beneficiari del dret, amb independència que l'Administració Pública competent efectuï el pagament material dels esmentats serveis.

 • 06-02-17Manual d'activitats econòmiques 2017

  Està disponible el Manual d'activitats econòmiques per a l'exercici 2017, que podrà consultar temporalment en un bàner específic i amb caràcter definitiu  en el bàner "Impostos", dins de l'apartat "Normativa, Guia i Manuals" dels següents impostos:IRPF, Impost sobre Societats i IVA.

 • 03-02-17Tributació en l'IVA del torn d'ofici

  Els serveis deixats per advocats i procuradors als beneficiaris del dret a l'assistència jurídica gratuïta a l'empara de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta es troben subjectes i no exempts de l'IVA, havent de repercutir-se en factura l'IVA al tipus impositiu general del 21%.

  La Direcció General de Tributs (d'ara endavant DGT) en Resolució de 18 de juny de 1986 (BOE del 25 de juny) va considerar que aquests serveis no estaven subjectes a l'IVA en ser deixats amb caràcter obligatori i gratuït en virtut de l'article 7.10º de la Llei 37/1992, de l'Impost sobre el Valor Afegit (d'ara endavant LIVA).

  No obstant això, aquest Centre directiu canvia el criteri en les seves consultes V0173-17 i V0179-17, de data 25 de gener de 2017, basat en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 16 de juliol de 2016, dictada en l'Assumpte C-543/14 i en la consideració que els esmentats serveis es realitzen a títol onerós.

 • 27-01-17Unificació de criteri TEAC Impost sobre Societats.Tributació de rendes per activitats de visat en Col·legis Professionals

 • 24-01-17Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra.

  Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener.

 • 13-01-17Iniciat el termini de presentació del Model 289 (CRS-DAC2)

  Està disponible el servei web per a la presentació del model 289, relatiu a l'obligació d'informació de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua (CRS-DAC2).

  D'acord amb l'Ordre HAP/1695/2016, de 25 d'octubre, el termini de presentació es va iniciar l'1 de gener i finalitza el 31 de maig per a la informació financera relativa a l'exercici el 2016

Imatge Carregant