2014

 • 22-04-14Venciment del termini de presentació de les autoliquidacions primer trimestre 2014

  Conforme a la normativa reguladora de cada impost, aquells models el termini de liquidació del qual correspongui amb el primer trimestre, així com els corresponents al període de liquidació del mes de març, tindran com a termini de presentació el període comprès entre el dia 1 i el 20 d'abril.En aquells casos, com en aquest any en què l'últim dia del període coincideixi amb un diumenge o dia festiu, l'esmentat període finalitza el dia immediat següent.Per això aquest any el període de presentació d'aquestes autoliquidacions finalitza amb caràcter general el dia 21 d'abril i en algunes Comunitats Autònomes el dia 22 d'abril.

  En el cas d'autoliquidacions amb resultat a ingressar en les quals s'optin per la domiciliació bancària el termini de presentació finalitza el 15 d'abril.

  L'Agència Tributària no ha modificat en cap moment el termini general de presentació de les autoliquidacions corresponent a aquest primer trimestre.

  L'Agència Tributària, a dia 21 d'abril de 2014, no ha girat cap recàrrec per presentació fora de termini corresponent al primer trimestre ja que el termini encara no havia finalitzat.

 • 08-04-14Finalització del termini de presentació de les autoliquidacions amb domiciliació

  Tras las conversaciones mantenidas con las entidades colaboradoras, el plazo de presentación con domiciliación bancaria para las autoliquidaciones que deban presentarse en el mes de abril de 2014 será del 1 al 15 de abril, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio.

 • 02-04-14Nuevos portales de IVA y Módulos

  S'ha publicat un nou portal que reuneix tota la informació sobre l'impost sobre el valor afegit recollida en diversos apartats del web.El portal mostra de manera ordenada, a través de diferents icones, els accessos als tràmits de l'impost ubicats a la seu electrònica, així com els aspectes informatius, facilitant la cerca per al contribuent.

  També s'incorpora un nou portal de Mòduls dirigit als empresaris i professionals que tributen en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF i en el règim simplificat de l'IVA, on poden trobar la informació i efectuar els tràmits necessaris per presentar les declaracions per ambdós impostos.

 • 26-03-14Noves preguntes freqüents relatives a l'impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle

  Les noves preguntes es troben a continuació de les publicades anteriorment.

 • 18-03-14Devolució de l'Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs ("cèntim sanitari")

  La Agencia Tributaria ha diseñado un modelo normalizado de solicitud, de utilización voluntaria para quienes hubieran soportado la repercusión del impuesto y deseen solicitar la devolución del impuesto soportado.Este modelo normalizado está disponible para su presentación a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.El model s'acompanya d'instruccions i d'una llista de preguntes freqüents.

 • 14-03-14Noves preguntes freqüents del model 720

  Se han incluido nuevas preguntas frecuentes relacionadas con la declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero (modelo 720), cuyo plazo de presentación finaliza el 31 de marzo.
  Estas preguntas vienen a completar las anteriormente publicadas y se refieren a la obligación de informar sobre determinados bienes y derechos.

 • 03-02-14Nota informativa model 347 de 2013

  Formes i termini de presentació del model 347 (declaració anual operacions amb terceres persones)

 • 28-01-14Resolució de dubtes i assistència per a la presentació del model 390 (resum anual d'IVA)

  La Agencia Tributaria ha ampliado sus servicios de información durante la campaña de presentación del modelo 390 (Resumen Anual de IVA), reforzando los puestos de atención presencial en su red de oficinas.

 • 24-01-14Solicitud de carta invitación para alta en PIN24H

  L'Agència Tributària li ofereix la possibilitat de registrar-se en el sistema PIN24H sense  necessitat d'acudir a les nostres oficines.

 • 10-01-14Servei en línia de càlcul de les retencions del treball personal per a l'exercici 2014

  Amb aquest instrument el contribuent pot calcular la quantia i el tipus de retenció que li correspon en funció de les retribucions abonades o satisfetes, conforme estableix el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques als articles 80 i següents.

Imatge Carregant