Eines d'assistència virtual IVA i Censos

S'incorpora una nova eina d'assistència virtual censal denominada "Cercador d'activitats econòmiques", que indica els epígrafs de les tarifes del impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, si escau, el codi d'activitat equivalent (CNAE) que resulta aplicable a una activitat econòmica.

També s'han organitzat les eines virtuals existents en tres apartats: Subministrament Immediat d'Informació del IVA (SII), IVA i Censos.