Autorització dels règims duaners especials de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu i d’importació temporal

S'ha publicat en el BOE l'Ordre PCI/933/2019, d'11 de setembre, relativa a l'autorització dels règims duaners especials de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu i d'importació temporal.

Aquesta nova Ordre, que va entrar en vigor el 16 de setembre, suposa que la tramitació i resolució de les sol·licituds dels règims esmentats correspon a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.Correspondrà a la Direcció General de Política Comercial i Competitivitat (DGPCC) analitzar els efectes de l’autorització sol·licitada sobre els interessos essencials dels productors de la Unió i, si escau, la remissió de la sol·licitud a la Comissió de la Unió Europea a l’efecte de l’avaluació del compliment de les condicions econòmiques.

Amb l’entrada en vigor de l’Ordre, la competència per a la tramitació i resolució de les sol·licituds d’aquests règims especials queda distribuïda d’aquesta manera:

  1. Departament de duanes i impostos especials.És competent per adoptar les decisions respecte de les sol·licituds que afectin diversos estats membres en les quals és necessària la consulta amb aquests altres estats membres.
  2. Dependència Regional de Duanes i Impostos Especials.En funció del domicili fiscal del sol·licitant, és competent en els casos següents:
    • Sol·licituds que afectin diversos estats membres en les quals és necessària la consulta amb aquests altres estats membres.
    • Sol·licituds d’àmbit limitat a Espanya i que no se sol·liciten mitjançant declaració en duana.
  3. Duana de declaració.Serà competent en els casos en què el règim especial se sol·licita mitjançant la declaració a la duana acompanyada de les dades addicionals previstes en la legislació duanera.

Régimen transitorio:

  1. Sol·licituds en tramitació:la DGPCC ultimarà la tramitació i emetrà acord per a les sol·licituds, noves o de modificació d’autoritzacions, presentades abans de l’entrada en vigor de la nova Ordre.
  2. Sol·licituds de modificació d’autoritzacions:el Departament de Duanes i Impostos Especials o la dependència regional competent, d’acord amb la distribució de competències de l’apartat anterior, tramitarà les sol·licituds de modificació d’autoritzacions emeses per la DGPCC quan aquestes sol·licituds es presentin a partir de l’entrada en vigor de la nova Ordre.Atès que és obligatòria la tramitació a través de la Seu electrònica mitjançant alta de sol·licitud del règim que es desitgi, el titular de l’autorització haurà de fer una nova sol·licitud d’autorització.

Cal indicar que se sol·licita una modificació d’una autorització ja concedida per la DGPCC en la dada 8/5 Informació addicional, i afegir-hi com a fitxers la documentació de l’autorització esmentada.

Ajuda per a la sol·licitud:

A la Seu electrònica està disponible un document d’ajuda per a l’emplenament de la sol·licitud de cada un dels règims.