Actualització Manual de Societats

En el Manual Pràctic del Impost sobre Societats exercici 2018, en el capítol 5a Liquidació del Impost sobre Societats: Determinació de la Base Imposable, apartat 4t (pàgina 190) Reserva de capitalització s'ha incorporat el següent paràgraf:

La reserva de capitalització dotada es tindrà en compte als efectes de determinar l'increment dels fons propis i el manteniment del tal increment, d'acord amb l'assenyalat a l'article 25.2 del LIS. Per tant, la reserva de capitalització dotada formarà part dels fons propis existents al inici i al final del exercici de la mateixa forma que la resta de partides integrants. tals fons no excloses a l'efecte de determinar el seu increment i posterior manteniment del mateix.

Addicionalment s'ha introduït la pregunta nombre 141820 en l'INFORMA.

Enllaç al Manual Pràctic del Impost sobre Societats 2018Nova finestra