Nota explicativa sobre la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 es modifica la disposició addicional quarta, deducció per inversions a Canàries de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, elevant-se el límit conjunt sobre la quota en les illes de La), La Gomera i L'Hierro de manera que el límit mínim del 80 % s'incrementarà al 100 % i el diferencial mínim de 35 punts passa a 45 punts percentuals quan la normativa comunitària d'ajudes d'estat així el permeti i es tracti d'inversions establertes en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'aquestes illes.

Amb efectes l'els períodes impositius que s'iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 es modifica la disposició addicional catorzena, límits de les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a Canàries, dela Llei 19/1994, de 6 de juliol, incorporant les següents novetats:

  • S'incrementa l'import de la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental a què es refereix l'apartat 1 del article 36 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre Societats, que passa de 4,5 a 5,4 milions d'euros quan es tracti de produccions realitzades a Canàries.

  • Igualment, s'eleva de 4,5 a 5,4 milions d'euros l'import de la deducció per despeses realitzades a Canàries per produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals a què es refereix l'apartat 2 del article 36 de la Llei 27/2014. 

  • Amb respecte al import mínim de despesa que estableix l'apartat 2 del article 36 de la Llei 27/2014, en cas d'execució de serveis de post-producció o animació d'una producció estrangera, aquest queda fixat per a les despeses realitzades a Canàries en 200.000 euros. 

  • Finalment, l'import mínim de la deducció per despeses realitzades en la producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals a què es refereix l'apartat 3 del article 36 de la Llei 27/2014 es fixa en 900.000 euros quan es tracti de despeses realitzades a Canàries. 

Completant el règim de deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei del Impost sobre Societats aplicables a Canàries s'afegeix, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018, un nou article 94 bis, en la Llei 20/1991, de 7 de juny, pel qual aquelles entitats que contractin un treballador per realitzar la seva activitat a Canàries tindran dret al gaudeixi dels beneficis fiscals que per creació de llocs de treball s'estableixin per la normativa fiscal de conformitat amb els requisits que en ella s'estableixin, incrementant-los en un 30 per cent. Aquesta modificació suposa incloure l'aplicació de les deduccions per creació de llocs de treball del article 37 de la Llei 27/2014 i l'increment que tampoc no existia del 30 per cent sobre les quanties deduïbles tant de les deduccions del article 37 com de les del article 38 relatiu a la deducció per creació de llocs de treball per a treballadors amb discapacitat de l'esmentada Llei 27/2014.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018 s'afegeix una nova disposició addicional catorzè bis Impost sobre Societats. Aplicació del règim de consolidació fiscal a entitats amb sucursals en la Zona Especial Canària en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, on s'estableix que l'aplicació del tipus de gravamen especial establert l'article 43 d'aquesta Llei en el cas de sucursals de la Zona Especial Canària d'entitats amb residència fiscal a Espanya no impedirà a aquestes entitats formar part d'un grup fiscal que aplic el règim de consolidació fiscal previst en el Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre Societats. Assenyalant-se, que no obstant això, la part de la base imposable de l'entitat que formi part d'un grup fiscal i que sigui atribuïble a la sucursal de la Zona Especial Canària no s'inclourà en la base imposable individual de l'entitat a l'efecte de la determinació de la base imposable del grup fiscal, sent objecte de declaració separada en els termes que reglamentàriament es determinin.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018 es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional catorzena de la Llei 27/2014, del Impost sobre Societats, establint-se que en el cas d'Empreses Navilieres a què resulti d'aplicació la bonificació establerta en l'article 76, apartats 1 i 2, de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades. I que en el cas de les Empreses Navilieres que tributen pel Règim Especial en funció del Tonatge establert en el Capítol XVI de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost sobre Societats, els pagaments fraccionats es calcularan sobre l'import de la base imposable obtinguda d'acord amb el que estableix l'article 114.1 d'aquesta Llei (que conté la regla especial de fixació de la base imposable en funció de les tones de registre net de cada vaixell).

En ambdós casos s'estàlvia l'impacte negatiu en la determinació del pagament fraccionat que havia introduït la regla del pagament fraccionat mínim sense considerar que aquestes empreses poden aplicar, respectivament, bé una bonificació del 90 per cent de les rendes que derivin de l'explotació de vaixells inscrits en el Registre Especial, o bé determinar la seva base imposable segons les esmentades regles del Règim especial en funció del Tonatge.