Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General de Tributs, sobre el tractament dels bons en l'Impost sobre el Valor Afegit

La Directiva (UE) 2016/1065 del Consell, de 27 de juny de 2016, va modificar la Directiva 2006/112/CE establint regles comunes relatives al règim de tributació en IVA dels denominats bons en tots els Estats membres de la Unió Europea, sent aplicables per als emesos després del 31 de desembre de 2018, sense perjudici de la validesa de la interpretació adoptada pels Estats membres. 

La DGT va anticipar els nous criteris sobre la tributació en IVA dels bons per mitjà de consultes tributàries vinculants que van modificar el criteri anterior, com la de 26 d'octubre de 2016, número V4588-16.No obstant això, ja que alguns elements necessaris per determinar amb precisió la tributació en IVA d'aquests bons no van ser establerts en la Directiva, i amb la finalitat de reforçar la seguretat jurídica i aconseguir una difusió més gran dels mateixos, el 31 de desembre de 2018 es publica en el BOE la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General de Tributs.

  1. En el apartado Primero es defineix com:
    • «Bo univalent» aquell en el qual en el moment de la seva emissió sigui conegut amb tota certesa el territori d'aplicació de l'Impost on quedarà subjecta l'operació subjacent i el tipus impositiu aplicable o, en el seu cas, que l'operació estarà exempta de l'IVA.

    • «Bo polivalent» aquell en el qual en el moment de la seva emissió no sigui conegut amb certesa si l'operació s'entendrà realitzada dins o fora del territori d'aplicació de l'Impost, o si serà gravada a diferents tipus impositius.

  2. En els apartats Segundo (tributació dels bons univalents) i Tercero (tributació dels bons polivalents) estableix els elements necessaris per determinar de forma precisa la tributació en l'IVA al territori d'aplicació de l'impost, de la transmissió d'aquests bons per un empresari o professional que actuï en nom propi o que actuï en nom i per compte d'un altre empresari.Així mateix, estableix la forma de determinació de la base imposable, els casos que s'ha de repercutir l'IVA en factura, el tipus aplicable, el moment de la meritació i la deducibilidad de l'IVA suportat. 

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda