Modificació Directiva IVA per poder aplicar temporalment un procediment generalitzat d'inversió del subjecte passiu

El 27 de desembre es publica en el DOUE la Directiva (UE) 2018/2057 del Consell, de 20 de desembre de 2018, per la que s'afegeix l'article 199 quarter a la Directiva 2006/112/CE per regular un procediment generalitzat d'inversió del subjecte passiu (GRCM, per les seves sigles en anglès de “generalised reversi charge mechanism”), que podrà ser aplicat per un Estat membre fins al 30 de juny de 2022, mentre no s'apliqui el sistema definitiu d'IVA.

En el GRCM per sobre d'un llindar de 17.500 € per transacció, el deutor de l'IVA és el subjecte passiu destinatari dels lliuraments de béns i les prestacions de serveis, i la seva aplicació haurà de ser autoritzada a l'Estat membre en qüestió prèvia sol·licitud a la Comissió amb les següents condicions:

 1. Que es pugui demostrar que altres mesures de control no són suficients per combatre el nivell de frau, en particular en relació amb el frau en cascada.

 2. Que s'hagi comprovat que els beneficis estimats pel compliment de les obligacions tributàries i la recaptació prevista com a conseqüència de la introducció del GRCM seran superiors a les càrregues addicionals totals estimades per a les empreses i les autoritats tributàries.

 3. Que s'hagi comprovat que les empreses i autoritats tributàries no incorreran, com a conseqüència de la introducció del GRCM, en costos superiors als contrets com a conseqüència de l'aplicació d'altres mesures de control.

 4. Que s'estableixin obligacions d'informació electrònica adequada i efectiva per a tots els subjectes passius i en especial per als subjectes passius que subministrin o rebin els béns o serveis als quals s'aplicarà el GRCM, per garantir el funcionament i la supervisió eficaços de la seva aplicació.

D'altra banda, els Estats membres que no apliquin el GRCM presentaran un informe provisional a la Comissió relatiu a l'impacte al seu territori de l'aplicació del GRCM per altres Estats membres.

Quan es produeixin efectes imprevistos de l'aplicació del GRCM per al funcionament del mercat interior, a causa d'un possible desplaçament del frau cap a altres Estats membres que no apliquin el GRCM, el Consell podrà derogar totes les decisions d'execució que autoritzen la seva aplicació.

 • Directiva (UE) 2018/2057 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018,

  por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la aplicación temporal de un mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo a los suministros de bienes y las prestaciones de servicios por encima de un umbral determinado.

   (DOUE, 27-diciembre-2018) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda