Principals novetats en matèria d'IVA introduïdes pel Reial decret 1512/2018, de 28 de desembre, pel qual es modifica entre altres, el Reglament sobre el Valor Afegit i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació


IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT


A) MODIFICACIONS REGLAMENT IVA

Les modificacions introduïdes en el Reglament del IVA, aprovat per RD 1624/1992, de 29 de desembre, pel RD 1512/2018, de 28 de desembre són les següents:

 1. Opció per la no subjecció de determinades entregues de béns i prestacions de serveis (art.22 RIVA)

  S'estableix que els subjectes passius que haguessin optat per la tributació en qualsevol cas, en l'Estat membre de consum, en relació amb les prestacions de serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió realitzades a favor de destinataris que no siguin un empresari o professional actuant com a tal establerts en altre Estat membre, justifiquin davant l'Administració tributària, que aquests serveis han estat declarats en altre Estat membre. Així com, la necessitat de reiterar l'opció, un cop transcorreguts dos anys naturals perquè aquesta no s'entengui revocada.

 2. Aplicació de les regles d'inversió del subjecte passiu (art 24 quáter.7.b RIVA)

  Mitjançant aquesta modificació, s'ajusta el contingut reglamentari amb el que s'estableix en la Llei del Impost, en matèria de renúncia a les exempcions immobiliàries.

 3. Tipus impositiu reduït (apartats un i dos del art. 26 bis RIVA)

  S'actualitzen, d'acord amb la regulació vigent, les referències normatives contingudes en el Reglament a la normativa del Impost sobre Societats i de drets de les persones amb discapacitat.

 4. Devolució de quotes deduïbles als subjectes passius que exerceixin l'activitat de transport de viatgers o de mercaderies per carretera (art 30 bis.1 paràgraf segon RIVA)

  Aquesta modificació, té per finalitat que la referència normativa continguda en l'article, en matèria d'homologació de vehicles a motor, es refereixi a la Directiva vigent.

 5. Àmbit d'aplicació del Règim especial de l'agricultura (art 43.2.b RIVA)

  En relació amb els ingressos per activitats no incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, s'ajusten els límits per a l'aplicació del mateix amb els del mètode d'estimació objectiva del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 6. Renúncia a exempcions i obligacions específiques en el Règim especial del grup d'entitats (arts 61 quater i 61 quinquies RIVA)

  Es corregeix la referència normativa en matèria de facturació, que ha de ser la del vigent Reglament, pel qual es regulen les obligacions en aquesta matèria.

 7. Normativa aplicable a la factura expedida en els règims especials dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió, televisió i prestats per via electrònica (art 61 quinquiesdecies. 3 RIVA)

  La modificació té per objecte, establir que la normativa aplicable a la factura expedida pels subjectes passius acollits als règims especials de finestreta única per als serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, que fins a la data era la del Estat membre de consum, passa a ser la del Estat membre d'identificació, per evitar que el subjecte passiu quedi sotmès per aquestes obligacions a diferents règims normatius en matèria de facturació.

 8. Libros registre del IVA (art 62.2 RIVA)

  S'actualitza la referència a les activitats a què són aplicables els règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, anteriorment referida només als serveis prestats per via electrònica.

 9. Llibre registre de factures expedides documents electrònics de reemborsament (art 63.3.a RIVA)

  La modificació té per objecte incloure, dins els camps de registre electrònic establerts en l'Ordre Ministerial que estableix especificacions per identificar les factures que han de ser objecte de remissió en el sistema de Subministrament Immediat d'Informació, una referència als documents electrònics de reemborsament, documents que passen a ser obligatoris l'1 de gener de 2019 per a la gestió per mitjans electrònics de la devolució del Impost en règim de viatgers.

 10. Opció per la gestió electrònica dels llibres registre SII (art 68 bis primer paràgraf RIVA)

  Es permet que l'opció per a l'aplicació voluntària del SII pugui exercir-se durant tot l'any natural amb efectes en el mateix any.

 11. Informació a subministrar en relació amb el període de temps anterior a la gestió electrònica dels llibres registres (art 68 ter RIVA)

  S'afegeix un nou article 68 ter al RIVA, referent a la informació que han de subministrar aquells subjectes passius que, ja sigui mitjançant opció, o perquè passen a tenir un període de declaració-liquidació mensual, queden obligats a l'aplicació del SII en una data diferent al primer dia del any natural. Aquesta informació cal perquè puguin acollir-se al SII des d'aquesta data, el que determina que quedaran exonerats de presentar declaracions informatives anuals, models 390 i 347, i així facilitar el canvi en la gestió del Impost, en particular en matèria de devolucions tributàries. La informació serà comprensiva, dels dels registres de facturació corresponents al període de temps anterior a la data d'aplicació del SII corresponents al mateix any natural en què es produeixi la mateixa.

  Es regula igualment, el termini per remetre aquests registres de facturació, així com de la informació complementària que han de remetre aquests subjectes passius.

 12. Terminis per a la remissió electrònica dels registres de facturació SII. Document electrònic de reemborsament (art 69 bis.1.i RIVA)

  En relació amb els terminis de subministrament de la informació en el SII, s'estableix el termini de remissió de la informació corresponent als documents electrònics de reemborsament per a la gestió de la devolució del Impost en règim de viatgers.

 13. Normes generals de liquidació del impost i obligacions no establerts (arts 71.3. 2 tercer paràgraf i 82.1 RIVA)

  Aquestes modificacions tenen la finalitat de corregir, respectivament, la referència del article a la normativa vigent del Impost sobre Societats, i als règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, anteriorment referida només als serveis prestats per via electrònica.

B) MODIFICACIONS REGLAMENT FACTURACIÓ

Les modificacions introduïdes pel RD 1512/2018, de 28 de desembre, en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació ROF, aprovat pel RD 1619/2012, de 30 de novembre, són les següents:

 1. Normativa aplicable en les prestacions de serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió (art 2.3 ROF)

  Es modifica l'article 2.3 del ROF, per acomplir el que estableix la Directiva (UE) 2017/2455, en relació amb la normativa aplicable en matèria de facturació de les prestacions de serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió. D'aquesta manera, en consonància amb la modificació del article 61 quinquiesdecies RIVA, que disposa que des de seu entrada en vigor l'1 de gener de 2019, la normativa aplicable a la factura expedida pels subjectes passius acollits als règims especials de finestreta única per a la declaració i gestió del Impost meritat per aquests serveis, que fins a la data era la del Estat membre de consum, passa a ser la del Estat membre d'identificació.

  La modificació del article 2 del ROF, regula les operacions que queden subjectes a aquesta normativa, per la qual cosa es fa necessari realitzar una sèrie d'ajustos en la seva redacció per establir, per una part, que no serà aplicable aquesta normativa a les operacions que, encara que s'entenguin realitzades en el territori d'aplicació del Impost, es corresponguin amb prestacions de serveis en què el prestador es trobi acollit a algun dels règims especials de finestreta abans assenyalats.

  De la mateixa forma, s'estableix com a excepció a la regla general, que la normativa del ROF espanyol, serà aplicable a operacions realitzades per subjectes passius establerts en el territori d'aplicació del Impost, encara que les seves operacions no s'entenguin realitzades en aquest territori d'aplicació del Impost, quan el prestador del servei es trobi acollit als referits règims especials de finestreta única i sigui Espanya l'Estat membre d'identificació.

  L'anterior serà també d'aplicació, quan el prestador que no estigui establert en la Comunitat, es trobi acollit a aquest règim especial de finestreta única i sigui també Espanya l'Estat membre d'identificació.

 2. Obligació d'expedir factura en les operacions realitzades pels partits polítics (art 3.1.a ROF)

  S'inclou l'obligació d'expedir factura en qualsevol cas per les operacions exemptes del article 20. U.28è referents a partits polítics.

 3. Excepcions a l'obligació d'expedir factura. Societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, entitats gestores de fons de pensions, fons de titulització i les seves societats gestores. (art 3.2 ROF)

  Aquesta modificació, atén a una demanda generalitzada de determinades entitats del sector financer i d'assegurances (com les societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva i els fons de pensions, entre altres) que, al no tenir la qualificació d'entitat de crèdit o entitat d'assegurances pròpiament dites, havien quedat obligades a expedir factura per les seves operacions financeres o d'assegurances exemptes del Impost, quan aquesta obligació suposava una càrrega administrativa addicional respecte a la dels bancs i entitats asseguradores que no tenia una justificació tècnica ni de control tributari. També s'autoritza que l'Agència Estatal d'Administració Tributària, pugui eximir d'aquesta obligació a altres empresaris o professionals diferents dels assenyalats expressament en el Reglament, amb prèvia solicitud del interessat, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de que es tracti, o bé per les condicions tècniques d'expedició d'aquestes factures.

 4. Aplicació de la Disposició addicional quarta del ROF als serveis inclosos en el règim especial de les agències de viatges (apartat 1.c lletra h ´ Disposició Addicional Quarta ROF)

  Es modifica la disposició addicional quarta del Reglament de Facturació per incloure, dins del procediment especial de facturació regulat en aquesta disposició, aplicable a les agències de viatges que intervinguin en nom i per compte d'altres empresaris o professionals en la comercialització de serveis de viatges prestats directament al viatger, als serveis de viatges subjectes al règim especial de les agències de viatges, serveis que havien quedat exclosos d'aquesta disposició addicional quan es va ampliar el seu àmbit d'aplicació l'any 2017 i que comporten la mateixa natura que els serveis de viatges inclosos.

 • Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre,

  por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

   (BOE, 29-diciembre-2018) Butlletí Oficial de l'Estat en una finestra nova