El NIF en l'IVA

És el mateix NIF que NIF-IVA?

No. El NIF el necessiten les persones físiques o jurídiques per a qualsevol relació de naturalesa o amb transcendència tributària, mentre que el NIF-IVA és necessari per realitzar determinades operacions intracomunitàries.

Qui ha de tenir NIF-IVA?

El NIF-IVA s'assignarà, amb algunes excepcions, a les següents persones o entitats:

 1. Els empresaris o professionals establerts o no al territori d'aplicació de l'IVA espanyol que realitzin lliuraments de béns o adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'Impost, fins i tot si els béns objecte de les esmentades adquisicions intracomunitàries s'utilitzen en la realització d'activitats empresarials o professionals a l'estranger.
 2. Els empresaris o professionals que siguin destinataris dels serveis deixats per empresaris o professionals no establerts al territori peninsular espanyol i Illes Balears, respecte dels quals siguin subjectes passius de l'IVA ( inversió del subjecte passiu).
 3. Els empresaris o professionals que prestin serveis, que per aplicació de les regles de localització dels mateixos s'entenguin prestats en un altre Estat membre diferent d'Espanya, quan el subjecte passiu sigui el destinatari dels mateixos.
 4. Les persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals, quan realitzin adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'IVA.

Quina és la composició del NIF-IVA?

A efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit, per a les persones o entitats que realitzin operacions intracomunitàries, el NIF-IVA serà el definit d'acord amb les normes generals, al que s'anteposarà el prefix ÉS, conforme a l'estàndard internacional codi ISO-3166 alfa 2.

És a dir:NIF IVA = ÉS + NIF

Com se sol·licita el NIF-IVA?
Directament per l'interessat quan sol·liciti la inclusió en el Registre d'operadors intracomunitaris emplenant la declaració censal d'alta o modificació, model 036:

 • Marcant la casella 582 de sol·licitud d'alta
 • Consignant la data prevista per a la primera operació en la casella 584

L'assignació del NIF-IVA suposarà que l'operador constarà al cens VIES (Sistema d'Intercanvi d'Informació sobre l'IVA).

Si l'Agència Tributària no hagués resolt en un termini de tres mesos, podrà considerar-se denegada l'assignació del número sol·licitat.

IMPORTANT

L'operador no constarà en VIES si no ha emplenat correctament el model 036 i, en concret, no ha marcat la casella 582 sol·licitant l'alta en el Registre d'Operadors Intracomunitaris (ROI).

Per consultar en el VIES, dins de la pàgina web de l'Agència Tributària (https://www.agenciatributaria.es), enllaç amb la Seu Electrònica/ Procediments, Serveis i Tràmits (Informació i Registre) / Otros serveis / VIES.

Si vostè és un operador comunitari espanyol podrà consultar la validesa del NIF-IVA d'altres operadors intracomunitaris espanyols sense necessitat d'un certificat d'usuari;tanmateix, per consultar la validesa del NIF-IVA d'altres operadors intracomunitaris no espanyols necessitarà tenir instal·lat al navegador concret amb el qual realitzi la connexió un certificat electrònic (Signatura Electrònica:http://www.cert.fnmt.es).

Es recorda que la confirmació sobre la validesa d'un número IVA i de la seva atribució a un determinat subjecte passiu és una de les evidències que recolzen l'exempció dels lliuraments de béns intracomunitaris o la no-subjecció a l'IVA de les prestacions de serveis a causa de la seva localització en un altre Estat Membre.

Com se sol·licita el NIF?

Les persones físiques que no siguin empresaris ni professionals i no disposin de Document Nacional d'Identitat (DNI) o del NIE (NIE) sol·licitaran el NIF mitjançant el model 030.No obstant això, si realitzen activitats empresarials o professionals, sol·licitaran el NIF mitjançant el model 036. Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica hauran de sol·licitar el NIF mitjançant el model 036 de declaració censal, independentment que vagin o no a realitzar activitats empresarials o professionals.

Els Models 030 i 036 es poden obtenir en les Administracions i Delegacions de l'Agència Tributària i, descarregant-los directament a través d'aquesta pàgina web (A un clic / Models i formularis / Declaracions/ Censos, certificats i d'altres).

La documentació a aportar a la sol·licitud del NIF és la següent:

 1. Si és persona física de nacionalitat espanyola
  • Amb caràcter general, haurà d'aportar:

   Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (DNI) del sol·licitant.

  • Si és menor de 14 anys, i manca de DNI:(NIF K)
  • Si és resident a l'estranger:(NIF L)

   Fotocòpia del Passaport.

   Document que acrediti la seva residència a l'estranger.

 2. Si és persona física que manqui de nacionalitat espanyola, no obligada a disposar del NIE o estant obligada se li assigni un NIF amb caràcter provisional (NIF M).
  • Fotocòpia del Passaport del sol·licitant o d'un altre document del seu país d'origen que acrediti la seva identitat, edat i nacionalitat.(Si és el mateix interessat el que compareix davant de l'Administració Tributària se li podrà requerir l'exhibició de l'original del seu passaport o document que acrediti la seva identitat).
  • Si l'estranger no està obligat a disposar del NIE, ha d'aportar document acreditatiu de no estar obligat a disposar del NIE
  • Si l'estranger està obligat a disposar del NIE, ha d'aportar el document acreditatiu d'haver-ho sol·licitat al Ministeri de l'Interior, així com a justificació documental de l'operació de naturalesa o amb transcendència tributària per a la qual necessita el NIF M.

   A més, en tots els casos, quan la sol·licitud es presenti per mitjà de representant, bé per obligació legal, bé de forma voluntària, s'haurà d'adjuntar fotocòpia del NIF de l'esmentat representant (si el representant comparegués en presentar la sol·licitud, no seria necessari que aportés fotocòpia del seu NIF, n'hi hauria prou que exhibís el document acreditatiu del mateix) i la documentació acreditativa de la representació.

 3. Les persones jurídiques i entitats sense personalitat
  • Còpia de l'escriptura pública o document fefaent de la seva constitució.
  • Còpia dels Estatuts socials o document equivalent.
  • Certificació de la seva inscripció en un registre públic, quan s'hagi d'inscriure.
 4. Además, en tots els casos, quan la sol·licitud es presenti per mitjà de representant, bé per obligació legal, bé de forma voluntària, s'haurà d'adjuntar fotocòpia del NIF de l'esmentat representant i la documentació acreditativa de la representació.

En els següents enllaços pot consultar informació relativa a l'obtenció del NIF: