Evolució del model de Col·laboració Social per a entitats privades i professionals de la gestió tributària

Col·laboració Social per a entitats privades i professionals de la gestió tributària.Col·laboració Social Delegada

A partir del 1 de febrer de 2020 s'ha produït el tancament definitiu de la Col·laboració Social Restringida quedant només disponible la Col·laboració Social Delegada, que permet que els col·laboradors socials (entitats privades i professionals de la gestió tributària) puguin gestionar empleats (delegats) a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, perquè aquests puguin realitzar a través d'Internet amb els seus certificats d'usuari tràmits dels obligats tributaris.

El tancament de la Col·laboració Social Restringida suposa que no es restringirà l'ús dels certificats de representant de persona jurídica per a la presentació en nom de tercers, ni per a la consulta de declaracions realitzades en nom propi o de tercers.Per tant, aquests certificats electrònics en l'àmbit de l'Agència Tributària es podran utilitzar amb capacitat total per actuar en nom propi, igual que en la resta d'Administracions Públiques que els admeten.En el cas que no es vulgui facilitar aquest tipus de certificats electrònics a persones que no tenen per què tenir aquesta capacitat total d'actuació es podrà utilitzar la figura del apoderament per limitar la capacitat d'actuació a tràmits específics.

La gestió dels delegats es realitzarà a través de l'aplicació d'Alta i Gestió al Cens de col·laboradors socials que permetrà gestionar els empleats com delegats.

El model s'aplicarà de forma generalitzada per a totes les aplicacions de l'Agència Tributària que permetin col·laboració social.D'aquesta forma els empleats donats d'alta com delegats podran realitzar tràmits dels obligats tributaris, utilitzant certificats electrònics de persona física o d'empleat d'empresa, de manera que ja no serà obligatori que els col·laboradors socials entitats privades facilitin certificats electrònics de representant de persona jurídica per a l'àmbit de la col·laboració social.

Totes les declaracions que gestioni un col·laborador social per a la presentació en nom de tercers s'entendran presentades per ell, en ser qui té la capacitat d'actuació en nom dels obligats tributaris i haurà d'ostentar la corresponent representació en aquest sentit.

Un empleat podrà estar autoritzat com a delegat per un sol col·laborador social en cada moment.

El canvi de model té un gran impacte en les aplicacions que permeten la Col·laboració Social.No obstant això, després del període d'adaptació dut a terme durant l'any 2019, encara queden alguns serveis que només permeten la presentació i consulta amb els certificats electrònics del col·laborador social.És a dir, aquests serveis no permeten la presentació i consulta per un empleat donat d'alta com a col·laborador social delegat.

A continuació, es desenvolupa amb més detall les característiques del model de Col·laboració Social Delegada, la gestió d'empleats com delegats i l'estat d'adaptació de les aplicacions que permeten la col·laboració social.

Quines implicacions té el tancament de la Col·laboració Social Restringida

Aquest canvi implica l'adequació de l'ús dels certificats electrònics de representant de persona jurídica que s'utilitzen pels obligats tributaris i els col·laboradors socials a la normativa vigent i les declaracions de pràctiques de certificació dels prestadors de serveis de certificació, de manera que el certificat electrònic de representant de persona jurídica es pot utilitzar sense cap tipus de restricció.Aquesta capacitat es reflecteix en els poders que és necessari presentar per poder obtenir un certificat electrònic d'aquest tipus.

Amb el model anterior denominat Col·laboració Social Restringida els col·laboradors socials podien limitar l'ús de certificats electrònics de representant de persona jurídica d'un col·laborador social sol per a la representació de tercers, si bé aquesta limitació només afectava a alguns serveis de l'Agència Tributària, per exemple, s'aplicava per a certs models (com el model 190) i només en l'àmbit tributari.

No obstant això, amb aquests certificats electrònics de representant de persona jurídica es podia accedir sense cap tipus de restricció a la informació que qualsevol altra Administració Pública tingués de la persona jurídica, sempre que admetés els esmentats certificats.

Per tant, després del canvi realitzat per implantar la Col·laboració Social Delegada l'ús dels certificats electrònics de representant de persona jurídica quedaria de la següent forma:

 • Els certificats electrònics de representant de persona jurídica d'un col·laborador social podrà utilitzar-los:

  • Per actuar en nom propi amb la capacitat que indiquen les Declaracions de Pràctiques de Certificació dels Prestadors de Serveis de Certificació.És a dir, amb capacitat total d'actuació.En els casos en els quals el col·laborador social per actuar en nom propi no vulgui facilitar el certificat electrònic de representant de persona jurídica a un empleat, podrà utilitzar la figura de l'Apoderament per limitar la capacitat de representació a tràmits concrets.En aquest cas, només podran visualitzar les dades dels tràmits per als quals se'ls ha apoderat.

  • Per representar a tercers segons els tràmits que permeti l'acord de col·laboració social que hagi subscrit.

 • En el cas dels colaboradores socials que vulguin delegar la capacitat de representació dels obligats tributaris en el compliment de les seves obligacions tributàries sense haver de facilitar-los el seu certificat electrònic de representant de persona jurídica, podran donar d'alta els empleats com Delegats i aquests podran utilitzar un certificat electrònic de persona física o d'empleat d'empresa emesos per Prestadores de Serveis de Certificació Qualificats per poder realitzar presentacions en nom de tercers.Els col·laboradors socials delegats podran consultar les declaracions presentades tant per cada un d'ells com per altres col·laboradors socials delegats del mateix col·laborador social.Mai no podran visualitzar cap dada del col·laborador social.
 • Els certificats electrònics de representant de persona jurídica d'un obligat tributari podrà utilitzar-los:

  Per actuar en nom propi amb la capacitat que indiquen les Declaracions de Pràctiques de Certificació dels Prestadors de Serveis de Certificació.És a dir, amb capacitat total d'actuació.Amb aquests certificats, a més de presentar, es podrà consultar qualsevol declaració de la qual sigui titular l'obligat tributari, tant si ha estat presentada en nom propi com a través d'un col·laborador social o un apoderat (inclòs el model 190, que fins ara, amb el model anterior de col·laboració social restringida, no era possible si el model es presentava a través de col·laborador social o apoderament).

  En els casos en els quals l'obligat tributari per actuar en nom propi no vulgui facilitar el certificat electrònic de representant de persona jurídica a un empleat que no té per què tenir aquesta capacitat d'actuació total, podrà utilitzar la figura de l'Apoderament per limitar la capacitat de representació a tràmits concrets.En aquest cas, només podran visualitzar les dades dels tràmits per als quals se'ls ha apoderat.

La Col·laboració Social Delegada des del punt de vista de la presentació

La presentació de declaracions es pot realitzar per:

 • El mateix col·laborador social utilitzant:

  • Certificat electrònic qualificat de persona física:si el col·laborador social és una persona física.

  • Certificat electrònic qualificat de representant de persona jurídica:si el col·laborador social és una persona jurídica.

  • Certificat electrònic de Segell d'Entitat per als tràmits autoritzats.

 • Un empleat (delegat) del col·laborador social autoritzat com a delegat:

  • Certificat electrònic qualificat de persona física o un certificat electrònic qualificat d'empleat d'empresa reconegut que li permetrà l'autenticació a la Seu electrònica de l'Agència Tributària i com a empleat autoritzat i delegat del col·laborador social.

La Col·laboració Social Delegada des del punt de vista de la consulta

Consulta de declaracions presentades.Es pot realitzar per:

 • El propi col·laborador social amb:

  • Certificat electrònic qualificat de persona física si el col·laborador social és una persona física.

  • Certificat electrònic qualificat de representant de persona jurídica si el col·laborador social és una persona jurídica.

  Aquest podrà accedir a totes les presentacions que s'hagin realitzat indistintament amb un certificat del col·laborador social o per un empleat autoritzat com a delegat utilitzant el seu propi certificat electrònic.

 • El empleat autoritzat com a delegat del col·laborador social utilitzant el seu propi certificat electrònic qualificat de persona física o certificat electrònic qualificat d'empleat d'empresa.

  Podrà accedir a les presentacions que han realitzat qualsevol dels delegats del CS i que hagin fet actuant com a delegat del CS i mentre segueixi com autoritzat pel CS a la taula de delegats.

 • El obligat tributari podrà consultar les declaracions presentades per un tercer.

  • Obligat tributari – persona jurídica. Amb un certificat electrònic de representant de la persona jurídica podrà consultar totes les presentacions en les quals apareix com titular.

  • Obligat tributari – persona física.Amb un certificat electrònic de persona física o amb Cl@ve PIN podrà consultar totes les presentacions en les quals apareix com titular.

Qüestions a tenir en compte en relació amb el nou model de Col·laboració Social Delegada

 • Col·laborador social que succeeix en l'activitat un altre col·laborador social.Si el nou col·laborador social successor necessita accedir a les presentacions d'un client realitzades per l'anterior col·laborador social, el client haurà d'apoderar el col·laborador social successor al tràmit de consulta de declaracions.

Aplicacions afectades que actualment utilitzen CS

A continuació, es presenta una relació de les aplicacions afectades i una estimació de la data d'adaptació.En alguns casos no s'ha pogut estimar aquesta data.

ÀreaAplicacionsObservacionsData adaptació
APL-Declaracions fiscals i informatives SII   INTEGRAT
DAFAS (Mod.121)   INTEGRAT
Les meves Alertes   INTEGRAT
SCGI – Sistema Centralitzat de Gestió d'Informativas Només s'adaptarà per a l'exercici 2019 i següents 01-01-2020
APL – Ajuda la presentació Models   INTEGRATS 01-01-2020.El detall es pot veure al document "Ajuda la presentació - Estat"Nova finestra
 • Extemporànies no recollides al llistat anterior
 • Model 216 (Exercici 2019, 4T i 12M)
 • Models 05, 039, 360, 996 i 480 (Exercici 2020)
No és possible donar una data concreta d'adaptació
APL-Aplicacions horitzontals Domiciliacions   INTEGRAT
Consultar/Modificar domiciliacions (invocat des de Portal Renda)   INTEGRAT
Consultar dades censals (invocat des de Portal Renda)   INTEGRAT
Consultar/Canviar domicili fiscal (invocat des de Portal Renda)   INTEGRAT
Subscripció avisos informatius (invocat des d'“Alta de DNI/NIE per col·laborador social   No és possible donar una data concreta d'adaptació
Portal de Serveis de Renda   INTEGRAT
Alta de NIE/DNI per Col·laborador Social   No és possible donar una data concreta d'adaptació
Assignació de NIF a menors per gestors administratius   No és possible donar una data concreta d'adaptació
Cita prèvia multiservei   01-01-2020
Els meus Expedients   INTEGRAT
TGVI Aplicació a extingir No s'adaptarà.
Certificats (18 aplicacions)   Certificat genèric:INTEGRAT Certificats IRPF:INTEGRADA Resta:01-01-2020
TAIIF-Recaptació   Aplicació d'Ajornaments   01-01-2020
Aplicació de Compensaciones   01-01-2020
Aplicació del Nucli SIR   01-01-2020
TAIIF-Inspecció   Model 034 (Registre censal dels règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics).   INTEGRAT
Model 368 (Declaració de IVA dels règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics).    INTEGRAT
Comunicació prèvia a la declaració del model 231   INTEGRAT
Model 231 (Declaració d'informació país per país (CBC/DAC4))   INTEGRAT
Model 289 (Declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua).   INTEGRAT
Model 290 (Declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes (FATCA)).   INTEGRAT
ADU – Duanes   IIEE – Mod.515 (Marques Fiscals Tabac)   INTEGRAT
IIEE – SIANE   01-01-2020
IIEE – SILICE (Llibres comptables) Encara no està en producció INTEGRAT
IIEE – Mod.517 (Marques Fiscals Alcohol) Encara no està en producció INTEGRAT
IIEE – Models antics   L'adaptació s'anirà realitzant de forma progressiva
Comerç exterior – Registre de treballadors transfronterers   Gener 2020
DIVA   Disponible quan es permeti la CS
Successions i donacions de no residents   Gener 2020
ADU- Aplicacions comunes Registre   INTEGRAT

La nova aplicació de Gestió de delegats del CS

Col·laboració social:alta de delegats

Perquè un col·laborador social pugui donar d'alta a delegats accedirà, amb el seu certificat electrònic, dins del menú de Sede de Col·laboració Social a l'opció “Alta i gestió al cens de col·laboradors socialsNova finestra”:

A continuació, al requadre “Dades col·laboradores delegades” prémer al botó “Afegir”:

Aplicació de gestió de delegats:afegir delegat

S'obrirà una pantalla on es podrà omplir les dades del delegat:

Aplicació de gestió de delegats:dades delegat

En prémer al botó “Alta” el delegat s'afegirà a la llista al requadre de “Dades col·laboradores delegades”:

Aplicació de gestió de delegats:alta del delegat

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda