Tipus reduïts en obres en habitatges

Obres de rehabilitació, “anàlogues” o “connexes”, en edificacions

  • Obres de rehabilitació.

Per determinar si les obres realitzades són de rehabilitació i tributen el tipus reduït del 10 per cent, s'hauran de complir dos requisits:

1r) Que més del 50 per cent del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació.

A aquests efectes, resultarà necessari disposar de suficients elements de prova que acreditin la veritable naturalesa de les obres projectades, tals com, entre altres, dictàmens de professionals específicament habilitats per a això o el visat i, si procedeix, qualificació del projecte per part de col·legis professionals.

2n) Si es compleix el primer requisit, l'import total de les obres totals ha d'excedir del 25 per cent del preu d'adquisició de l'edificació (si es va efectuar en els dos anys anteriors a l'inici de les obres de rehabilitació), o del valor de mercat de l'edificació abans de la seva rehabilitació, descomptant en ambdós casos el valor del terra.

  • Obres anàlogues a les de rehabilitació.

a) Les d'adequació estructural que proporcionin a l'edificació condicions de seguretat constructiva, de manera que quedi garantida la seva estabilitat i resistència mecànica.

b) Les de reforç o adequació de la fonamentació així com les que afectin o consisteixin en el tractament de pilars o forjats.

c) Les d'ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant.

d) Les de reconstrucció de façanes i patis interiors.

e) Les d'instal·lació d'elements elevadors, incloses els destinats a salvar barreres arquitectòniques per al seu ús per discapacitats.

  • Obres connexes a les de rehabilitació.

Es consideraran obres connexes a les de rehabilitació les que se citen a continuació quan el seu cost total sigui inferior al derivat de les obres de consolidació o tractament d'elements estructurals, façanes o cobertes i, en el seu cas, de les obres anàlogues a aquestes, sempre que estiguin vinculades a elles de forma indissociable i no consisteixin en el mer acabat o adorn de l'edificació ni en el simple manteniment o pintura de la façana:

a) Les obres de maçoneria, fontaneria i fusteria.

b) Les destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i
climatització i protecció contra incendis.

c) Les obres de rehabilitació energètica.

Es consideraran obres de rehabilitació energètica les destinades a la millora del comportament energètic de les edificacions reduint la seva demanda energètica, a l'augment del rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques o a la incorporació d'equips que utilitzin fonts d'energia renovables.

Obres de renovació i reparació d'habitatges per a ús particular

Quan un projecte d'obres no pugui qualificar-se com de rehabilitació, les obres de renovació i reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, tributaran el tipus reduït del 10 per cent quan es compleixin els següents requisits:

a) Que el destinatari sigui persona física (no activitat empresarial o professional), i utilitzi l'habitatge a què es refereixen les obres per al seu ús particular.També quan el destinatari sigui una comunitat de propietaris per les obres fetes a l'edifici en el qual es trobi l'habitatge.

b) Que la construcció o rehabilitació de l'habitatge a què es refereixen les obres hagi acabat almenys dos anys abans de l'inici d'aquestes últimes.

c) Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en el cas que els aporti, el seu cost no excedeixi del 40 per cent de la base imposable de l'operació.

Han de considerar-se “materials aportats” per l'empresari o professional que executa les obres de renovació o reparació realitzades en edificis o parts dels mateixos destinats a habitatges, tots aquells béns corporals que, en execució de les esmentades obres, quedin incorporats materialment a l'edifici, directament o prèvia la seva transformació, tals com els maons, pedres, calç, sorra, guix i altres materials.

El tipus reduït s'aplica a tota mena d'obres de renovació i reparació, com, per exemple:fontaneria, fusteria, electricidiad, pintura, guixaires, instal·lacions i muntatges (abans del 14 d'abril de 2010,el tipus reduït aquesta limitat a les obres de maçoneria)

En tot cas, el cost dels materials aportats per l'empresari o professional que realitzi l'obra, no pot excedir del 40 per cent del cost total de l'obra ja que la qualificació de l'execució d'obra com a prestació de serveis o com a lliurament de béns és essencial per valorar la procedència o no del tipus reduït.

Per exemple:

La col·locació del terra d'un habitatge per 10.000 €, corresponent 3.000 € a materials aportats per qui realitza l'obra, la tributa a tota ella al tipus reduït.

Una obra per un import total de 10.000 €, si els materials aportats ascendeixen a 5.000 €., tributa, tanmateix, al tipus general.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda