IVA reduït en compra, adaptació o reparació de vehicles

Tributaran al 4%:

 1. Les vendes de vehicles destinats al transport de persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda, amb independència de qui sigui el conductor dels mateixos, sempre que es presentin els següents requisits:
   1. Que hagin transcorregut almenys 4 anys des de la matriculació d'un altre vehicle en anàlogues condicions. No obstant això, aquest requisit no s'exigirà en supòsits de sinistre total dels vehicles, degudament acreditat.
   2. Que no siguin objecte d'una transmissió posterior per actes «inter vivos» durant el termini dels quatre anys següents a la data de la seva matriculació.

   3. Que s'obtingui prèviament la certificació de discapacitat de l'IMSERSO o entitat gestora corresponent a la Comunitat Autònoma que tingui transferida la seva gestió.

    En aquest cas es requereix el previ reconeixement Administració tributària del dret de l'adquirent abans d'efectuar la compra del vehicle. S'haurà de justificar la destinació del vehicle.
 2. Els serveis d'adaptació dels següents vehicles:
  • Autotaxis i autoturismes per al transport de persones amb discapacitat.
  • Vehicles per al trasllat habitual de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, amb independència de qui sigui el conductor dels mateixos.
 3. Els serveis de reparació de vehicles especials per a persones amb mobilitat reduïda (tara no superior a 350 kg i velocitat no superior a 45 km/h) i cadires de rodes per a ús exclusiu de persones amb discapacitat.

  La reparació de cadires de rodes, diferents de les d'ús exclusiu per a persones amb discapacitat que, per la seva configuració objectiva puguin destinar-se a suplir les deficiències físiques de l'home, tributen al 10%.

  La reparació de la resta dels vehicles tributa el 21%, encara que estiguin destinats al transport de persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.

  Seran admissibles els següents mitjans de prova:

  • La titularitat del vehicle a nom de la persona amb discapacitat.
  • Que l'adquirent sigui cònjuge de la persona amb discapacitat o tingui una relació de parentiu en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.

  • Que l'adquirent estigui inscrit com a parella de fet de la persona amb discapacitat en el Registre de parelles o unions de fet de la Comunitat Autònoma de residència.

  • Que l'adquirent tingui la condició de tutor, representant legal o guardador de fet de la persona amb discapacitat.

  • Que l'adquirent demostri la convivència amb la persona amb discapacitat mitjançant certificat d'empadronament o per tenir el domicili fiscal al mateix habitatge.

  A efectes de l'aplicació del tipus del 4% de IVA en la compra d'un vehicle, la mobilitat reduïda s'haurà d'acreditar mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent.

  Es consideraran, en tot cas, persones amb mobilitat reduïda:

  • Les persones cegues o amb deficiència visual i, en tot cas, les afiliades a l'Organització Nacional de Cecs Españoles (ONCE) que acreditin la seva pertinença a la mateixa mitjançant el corresponent certificat.
  • Els titulars de la targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat emeses per les Corporacions Locals o, en el seu cas, per les Comunitats Autònomes, que, en tot cas, hauran de comptar amb el certificat o resolució expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent, acreditatiu de la mobilitat reduïda.

  Per fer la sol·licitud i aportar la documentació entri en el següent enllaç:

Sol·licitud IVA reduït en l'adquisició de vehicles per a persones amb discapacitat

Més informació: INFORMA

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda