Formes de presentació del model 140

El model 140 està disponible al web de l'Agència Tributària sense necessitat de certificat electrònic, a totes les oficines de l'AEAT i en els Registres Civils.

La sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per maternitat així com la comunicació de variacions, podran presentar-se de les següents formes:

 1. Presentació telemàtica de les sol·licituds ajustades al model 140
  La presentació telemàtica de la sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per maternitat, així com de la comunicació de variacions que afectin el cobrament mensual de la deducció per maternitat, ajustada al model 140, podrà ser efectuada d'acord amb el procediment establert per a la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris.

  La presentació telemàtica del model 140 pot realitzar-se a través d'Internet, a la Seu electrònica  de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.gob.es).Per a això, el sol·licitant o, en el seu cas, la persona o entitat autoritzada haurà de disposar de Número d'Identificació Fiscal (NIF), prèviament inclòs a la base de dades d'identificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i comptar amb DNI electrònic, o tenir instal·lat al navegador un certificat electrònic X.509.V3 expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda o qualsevol altre certificat electrònic admès per l'Agència Tributària. També podrà utilitzar Cl@ve PIN.

  Si la sol·licitud o comunicació de variacions és acceptada, l'Agència Tributària tornarà en pantalla les dades validades amb un codi electrònic de 16 caràcters, a més de la data i hora de presentació.

  El contribuent o, en el seu cas, el presentador haurà d'imprimir i conservar la sol·licitud o la comunicació de variacions acceptada i degudament validada amb el seu corresponent codi electrònic.

 2. Presentació telefònica (901 200 345) de les sol·licituds ajustades al model 140
  La sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per maternitat, així com la comunicació de variacions, podran formular-se mitjançant trucada al Centre d'Atenció Telefónica de la Agencia Tributaria, número 901 200 345 (comunicant NIF, núm. de compte bancari, núm. d'afiliació a la Seguretat Social o Mutualitat, si treballa, i import corresponent a la base liquidable general de la declaració de l'IRPF de cada exercici).A més és necessari aportar les dades del registre civil que figuren al llibre de família.

 3. Presentació en imprès del model 140
  La sol·licitud de l'abonament anticipat mensual de la deducció per maternitat així com la comunicació de variacions, podran enviar-se per correu dirigit a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (apartat de Correus FD número 30.000, Delegació Provincial), o mitjançant lliurament directe en qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Tributària.

  Els contribuents amb dret a l'aplicació de la deducció per maternitat respecte del mateix menor acollit o tutelat, hauran de presentar, en tot cas, les seves respectives sol·licituds d'abonament anticipat mensual de forma simultània.A tal efecte, les esmentades sol·licituds s'introduiran en el mateix sobre de retorn i s'acompanyaran d'un escrit dirigit a l'Administrador o Delegat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que correspongui, en el qual es faci constar l'esmentada circumstància, així com la data de la resolució administrativa o judicial constitutiva de l'acolliment o de l'adopció.